Infolinka: 02 5950 5950

Odťahová služba DPB

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, zabezpečuje od 1. 2. 2020 odťahovú službu na území Bratislavy.

For information in English, please scroll below.

Pre nahlásenie vozidla, ktoré tvorí prekážku v doprave a vyžaduje odťah, kontaktujte Policajný zbor SR (PZ SR, 158) alebo Mestskú políciu (MsP, 159). Odťah môže požadovať každý, ak mu niekto bráni pri vjazde či výjazde, státím pred garážou či prekáža v premávke MHD, ale samozrejme o tom vždy musí rozhodnúť príslušník MsP alebo PZ SR.

Areál odťahovej služby sa nachádza na adrese Rožňavská 19. Tel.: 02/59504444, e-mail: odtah@dpb.sk. Prevádzka 24 hodín denne. Z dôvodu obmedzení v súvislosti so spomalením šírenia vírusu SARS-CoV-2 je prevádzka areálu odťahovej služby na Rožňavskej ul. 19 skrátená. Svoje odtiahnuté vozidlá si môžete vyzdvihnúť denne medzi 6. a 22. hodinou. Mimo tohoto času je prítomná pohotovostná služba, ktorá zabezpečí privolanie obsluhy. Ďakujeme za pochopenie. 

Ako postupovať, ak sme vám odtiahli vozidlo - časté otázky a odpovede

 • V prípade, ak máte informáciu o tom, že Vaše vozidlo bolo odtiahnuté našou spoločnosťou, môžete priamo navštíviť Areál odťahovej služby (Rožňavská 19).
 • Ak si nie ste istí, či Vaše vozidlo bolo odtiahnuté našou spoločnosťou, môžete si situáciu overiť na tel. +421259504444 alebo e-mailom na odtah@dpb.sk.
 • Priestupca by mal priestupok riešiť najprv s príslušníkom MsP, ktorý je taktiež v priestoroch odťahovej služby, alebo s PZ SR a až potom samotný odťah s dispečerom odťahovej služby.
 • Vozidlo si môže prevziať iba jeho vlastník zapísaný v technickom preukaze. Ak vlastníkmi nie ste, potrebujete disponovať splnomocnením. Splnomocnenie nemusí byť overené notárom.
 • Pokiaľ na úhradu poplatkov za odťah nemáte hotovosť ani prostriedky na platobnej karte, môžete dispečera požiadať o vystavenie faktúry.
 • V prípade podozrenia na neoprávnený odťah je potrebné komunikovať s Policajným zborom SR alebo Mestskou políciou hl. m. Bratislavy.
 • Cena odťahu je aktuálne stanovená na 99 € a nemôže sa líšiť. Výška prípadnej pokuty v tejto sume nie je zahrnutá.
 • Pri každom naložení motorového vozidla si príslušník MsP alebo PZ SR robí svoju fotodokumentáciu o odstránení vozidla, naši pracovníci si zabezpečujú fotodokumentáciu taktiež. To znamená, že v prípade zistenia poškodenia je toto zapísané v príslušnom protokole.
 • Pracovisko odťahovej služby zavádza elektronický systém vybavovania odťahu, pričom cieľom po jeho zavedení je vybaviť odovzdanie odtiahnutého vozidla do 30 minút. Na dĺžku vybavenia vplýva najmä počet ľudí čakajúcich na vydanie vozidla.

Kapacita areálu je v súčasnosti 70 vozidiel.

Dopravný podnik Bratislava is providing towing service on the territory of Bratislava since 1st February 2020.

To report a vehicle that is an obstacle to traffic and requires towing, contact the Police Force (PZ SR, phone no. 158) or the Municipal Police (MsP, phone no. 159). Towing can be requested by anyone, if someone prevents him from entering or leaving, standing in front of the garage or obstructing the traffic, but of course it must always be decided by a member of the MsP or PZ SR.

The towing service area is located at Rožňavská st. 19. Phone no.: +421 2 5950 4444, email: odtah@dpb.sk. We are operating 24/7. Due to limitations caused by efforts to slow down the spread of coronavirus, the operating hours are now 6 AM - 10 PM. Thank you for your understanding.

What to do if we have towed your vehicle - frequently asked questions and answers

 • If you have information that your vehicle was towed by our company, you can directly visit the Towing Service (Rožňavská 19).
 • If you are unsure whether your vehicle has been towed by our company, you can check the situation at +421259504444 or by e-mail to odtah@dpb.sk.
 • When visiting, you should visit the police office within the towing service area first, then with the towing service dispatcher.
 • The vehicle can only be taken over by its owner registered in the technical license. If you are not the owner, you need a proxy. The authorization need not be certified by a notary.
 • If you do not have the cash or funds on your credit card to pay for towing charges, you can ask the dispatcher to issue an invoice.
 • In case of suspicion of unauthorized towing it is necessary to communicate with the Police Force of the Slovak Republic (PY SR) or the Municipal Police of the Capital City of Bratislava (MsP).
 • The towing price is currently set at 99 € and cannot vary. The amount of any fine is not included in this amount.
 • Every time a motor vehicle is loaded, a member of the MsP or PZ SR makes his / her photo documentation on the removal of the vehicle. Our staff also creates photo documentation. This means that if damage is found, it is recorded in the appropriate protocol.
 • The waiting times is mainly influenced by the number of people waiting for the vehicles to be released.

The capacity of the towed cars parking lot is currently 70 vehicles.