Infolinka: 02 5950 5950

Aktivácia mladých

Dňa 29.3.2018 bola podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku medzi DPB, a.s.  a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vyššie uvedený projekt v rámci prioritnej osi:2.: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Cieľovou skupinou ľudí hľadaných projektom sú:

 • Záujemcovia o prácu do 29 rokov, ktorí nie sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Záujemcovia o prácu do 25 rokov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie minimálne 3 mesiace
 • Záujemcovia o prácu do 26 rokov, ktorí ukončili príslušný stupeň vzdelania, sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie

Cieľom je získať aspoň 43 osôb z takto vymedzenej skupiny v iných krajoch Slovenska v rámci typu aktivity 831202001 Programy a projekty umožňujúce mladým NEET odbornú prípravu alebo stáže, praxe, tréningy zručnosti a pod. Špecifickým cieľom projektu  (2.1.1.) je zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu. V rámci projektu prejdú uchádzači nasledovnými školeniami:

 • Základné komunikačné schopnosti
 • Rozvoj odolnosti voči stresu
 • Zvládanie emócii voči stresu
 • Zvládanie emócii a agresivity
 • Asertivitou proti manipulácií
 • Význam verejnej dopravy
 • Hospodárna a bezpečná jazda
 • Socionika – základy sebapoznania
 • Psychológia práce vodiča
 • Proaktívne bezpečné jazdenie – teória
 • Proaktívne ekologické jazdenie
 • Doprava v príkladoch
 • Osobnostná typológia

Tab. Rozpočet projektu:

Projekt financovanie EUR
Priame personálne výdavky 73 331,76
Paušálna sadzba -ostatné výdavky projektu 29 332,70
Spolu 102 664,46

 

Tab: Štruktúra financovania projektu

Celkom

Európska únia + štátny rozpočet

Hlavné mesto Bratislava

 

 

EUR

%

EUR

%

EUR

Celková výška oprávnených výdavkov

102 664,46

93,34%

95 827,01

6,66%

6 837,45