Infolinka: 02 5950 5950

Duálne vzdelávanie

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Zo školy do zamestnania


„Stredné odborné školy predstavujú začiatok sľubnej kariéry. Ponúkajú zaujímavé možnosti prepojenia odborného vzdelávania a praxe“.

Vážení rodičia,

pre vaše dieťa nastáva jedno z najdôležitejších období v jeho živote. Voľba strednej školy, a tým aj povolania. Je to dôležitý krok pre budúcnosť. Zo skúseností vieme, že toto ich rozhodnutie veľmi často ovplyvňujete vy, často aj bez ohľadu na to, čo chcú vaše deti a o čom snívajú. Keď ste boli deťmi vy, snívali ste tiež. Najčastejšie o tom, čím sa stanete, keď budete veľkí. Splnil sa vám váš sen?

Práve teraz máte možnosť popremýšľať o tom, akou cestou sa vyberie vaše dieťa a podporiť ho. Práve stojíte na križovatke veľkého rozhodnutia, lebo správne sa rozhodnúť nie je vždy jednoduché, najmä ak vám záleží na osude vášho dieťaťa a vy mu chcete čo najlepšie pomôcť. Možno vám pomôže aj naša ponuka a naše rady.

Prečo študovať technické povolania?

Aké profesie sú žiadané vo firmách? Najvyhľadávanejšie profesie pre podniky sú tie ktoré vyžadujú vysoký stupeň ovládania technických zručností. Tie sú zárukou perspektívnej budúcnosti vášho dieťaťa. Systém duálneho vzdelávania dáva mladým ľuďom šancu na dokonalú prípravu pre svoje budúce povolanie v priamo v podniku s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia.

Prečo práve stredné odborné školy a duálne vzdelávanie?


• Duálne vzdelávanie na strednej odbornej škole (SOŠ) je štart do vzrušujúcej budúcnosti a môže byť začiatok perspektívnej kariéry. Žiak sa odborne pripravuje u konkrétneho zamestnávateľa a získa istotu zamestnania!
• V duálnom vzdelávaní nezavážia len školské výsledky, ale tiež nadšenie žiakov a ich záujem o svet techniky.
• V duálnom vzdelávaní sa žiaci učia nielen počas vzdelávania v škole, ale najmä v podniku.
• V duálnom vzdelávaní v technických odboroch majú možnosť presadiť ako chlapci, tak aj dievčatá.

Duálne vzdelávanie na SOŠ=excelentné odborné vzdelávanie a prax priamo u zamestnávateľov.


V SOŠ s duálnym vzdelávaním sú žiaci v najlepších rukách. Učitelia, majstri odbornej výchovy a zamestnávatelia budú podporovať vaše dieťa na jeho ceste za svojou profesijnou budúcnosťou. V duálnom vzdelávaní sa vaše dieťa bude nielen učiť, ale aj získavať a rozvíjať svoje manuálne a technické zručnosti v praxi priamo u zamestnávateľa. Najlepšie sa spoznáva povolanie tak, že sa vyskúša. V SOŠ je vaše dieťa vždy vítané, aby si vybralo z učebných a lebo študijných odborov a spoznalo podnik-svojho budúceho zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie ponúka možnosti:


• vzdelávanie sa v škole (teória)
• rozvoj praktických zručností priamo u zamestnávateľov (prax)
• uzatvorenie učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a vašim dieťaťom už od 1.ročníka
• výber SOŠ podľa toho, s akým zamestnávateľom má škola uzatvorenú zmluvu a u koho by chcelo vaše dieťa v budúcnosti pracovať
• Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava; 0905 812 277 sekretariat@sosdba.sk; www.sosdba.sk

Využite túto šancu, aby ste mali istotu, že po skončení školy bude mať vaše dieťa isté zamestnanie v DPB, a.s..


Skontaktujte sa s nami, aby ste sa dozvedeli viac o možnostiach štúdia a odbornej prípravy v podniku DPB, a.s.. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

• v študijných odboroch:
Autoopravár – mechanik (2487H01)
Autoopravár – elektrikár (2487H02)
Autoopravár – karosár (2487H03)
Autoopravár – lakovník (2487H04)

dual@dpb.sk
• 02/5950 1311, 1349
www.dpb.sk

Vaše dieťa má šancu:

• Preskočiť hranice konečného myslenia
• podporovať a byť podporovaný
• konať samostatne
• využívať šance
• tvoriť budúcnosť
• rozvíjať sám seba

Finančné zabezpečenie žiaka

Odmena za produktívnu prácu

(1) Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje žiakovi, ktorý v čase praktického vyučovania vykonával na pracovisku zamestnávateľa alebo na inom zamestnávateľom určenom mieste praktického vyučovania produktívnu prácu. Produktívnou prácou je pracovná činnosť žiaka, ktorou sa vyhotoví výrobok alebo poskytne služba, z ktorých môže dosiahnuť zamestnávateľ príjem. Za produktívnu prácu sa nepovažujú cvičné práce vykonávané žiakom počas praktického vyučovania.

(2) Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonávania produktívnej práce.

(3) Výška odmeny za každú hodinu produktívnej práce žiaka zodpovedá aktuálnej hodinovej minimálnej mzde určenej u zamestnávateľa pre profesiu, pre ktorú sa žiak pripravuje v učebnom alebo študijnom odbore praktickým vyučovaním u zamestnávateľa.

(4) Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka v systéme duálneho vzdelávania je pre jednotlivé ročníky denného štúdia a pre jednotlivé odbory:

1. ročník 2,95 EUR
2. ročník 2,95 EUR
3. ročník 2,95 EUR

Podnikové štipendium

(1) Zamestnávateľ môže určiť rôznu výšku podnikového štipendia pre jednotlivé študijné odbory a učebné odbory. Podnikové štipendium sa poskytuje za mesiace školského vyučovania. Zamestnávateľ môže celkový objem podnikových štipendií za mesiace školského vyučovania poskytovať ročne najviac vo forme 12 podnikových štipendií, z ktorých 10 poskytne za kalendárny mesiac, v ktorom sa žiak zúčastňuje vyučovania, a 2 poskytne v mesiaci jún a december ako mimoriadne podnikové štipendium na prázdniny a na Vianoce.
(2) Nárok na podnikové štipendium nevznikne žiakovi za klasifikačné obdobie, v ktorom bol žiak klasifikovaný z vyučovacieho predmetu známkou nedostatočný. Nárok na podnikové štipendium nevznikne žiakovi za 1. polrok školského roka, v ktorom žiak opakuje ročník alebo 1. polrok školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom žiak vykonal opravnú skúšku z vyučovacieho predmetu. Nárok na podnikové štipendium nevznikne žiakovi za kalendárny mesiac, v ktorom bola žiakovi vykázaná neospravedlnená absencia na teoretickom vyučovaní v rozsahu viac ako 3 vyučovacích hodín alebo na praktickom vyučovaní v rozsahu viac ako 3 hodín.

(3) Podnikové štipendium žiaka určí zamestnávateľ v mesačnej výške. Ak vznikne žiakovi nárok na podnikové štipendium, poskytne ho zamestnávateľ žiakovi za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil teoretického alebo praktického vyučovania v rozsahu minimálne 3 vyučovacích hodín, podnikové štipendium vo výške 1/30 mesačného podnikového štipendia.

(4) Výška podnikového štipendia žiaka v systéme duálneho vzdelávania, resp. všeobecného vzdelávania je pre jednotlivé ročníky denného štúdia a pre jednotlivé odbory nasledovná:

1. ročník 40 EUR
2. ročník 60 EUR
3. ročník 80 EUR

Hmotné zabezpečenie žiaka

(1) osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
(2) posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
(3) príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,
(4) poskytnutie dopravy v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy pri osobitnej tarife
(5) možnosť vykonávania brigády počas prázdnin
Chceme sa podieľať na vašom rozhodnutí!
DPB, a.s. sa spolieha na spoľahlivých a odborne zdatných zamestnancov, ktorí vedia samostatne pracovať, ktorí dôsledne sledujú ciele a radi uplatňujú vlastné nápady.
Ak sa vaše dieťa rozhodne pre odbornú prípravu v SOŠ a vy to rozhodnutie podporíte, spoľahnite sa, že vaše dieťa neskôr bude profitovať zo zaujímavých úloh v prostredí moderného a spoľahlivého zamestnávateľa.

Tešíme sa na Vás!!!

Ako sa prihlásim do duálneho vzdelávania pre DPB, a.s.

1. vybral si si podnik DPB, a.s. v ktorom sa chceš vzdelávať
a. napíš e-mail alebo zavolaj personalistovi DPB, a.s. a dohodni si stretnutie a prehliadku podniku
i. dual@dpb.sk
ii. 02/5950 1311, 1349
iii. www.dpb.sk
b. ak sa zamestnávateľ pre Teba rozhodne (oznámi Ti to e-mailom alebo poštou), dohodni sa s ním, kedy si môžeš prísť prevziať „Potvrdenie o uzatvorení učebnej zmluvy so zamestnávateľom“

2. podaj si prihlášku na SOŠ s ktorou má DPB, a.s. uzatvorenú príslušnú zmluvu o duálnom vzdelávaní
• Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava; 0905 812 277 sekretariat@sosdba.sk; www.sosdba.sk

3. prilož k prihláške „Potvrdenie o uzatvorení učebnej zmluvy so zamestnávateľom“

4. absolvuj prijímacie skúšky na SOŠ. Po úspešnom prijatí na školu nezabudni ísť na zápis.

5. keď to všetko splníš, zamestnávateľ s Tebou uzavrie učebnú zmluvu, plynú Ti z nej povinnosti, ale aj množstvo výhod.

6. v duálnom vzdelávaní budeš navštevovať:
a. praktické vyučovanie v DPB, a.s.
b. teoretické vyučovanie v SOŠ