Infolinka: 02 5950 5950

Elektrobusy

Zámerom projektu je nakúpiť 16  elektrobusov do 12,2m s pantografom a 2 elektrobusy do 9m s pantografom a plne ich využiť v mestskej hromadnej doprave.

Technické parametre:

 1. Prípustná dĺžka do 9m
  Obsaditeľnosť: 54 z toho sediaci 16+1
  Výkon: 120 kW
  Minimálny dojazd elektrobusu bez nutnosti dobitia batérií je 160 km aj pri používaní klimatizácie a systému vykurovania v ťažkej mestskej premávke a pri plnom prevádzkovom zaťažení
 2. Prípustná dĺžka do 12,2m
  Obsaditeľnosť 106 z toho sediaci 33+1
  Výkon: 160kW
  Minimálny dojazd elektrobusu bez nutnosti dobitia batérií je 160 km aj pri používaní klimatizácie a systému vykurovania v ťažkej mestskej premávke a pri plnom prevádzkovom zaťažení


Dodávateľ: Sor Libchavy spol. s r.o.
 
Využitie:

Z projektu nakúpené elektrobusy sa predpokladá využiť na nasledovných linkách:

 • Linka 27 - Minibusová linka obsluhujúca husto osídlenú oblasť Bratislavy
 • Linka 43 - Linka premáva z širšieho centra mesta do Lesoparku
 • Linka 52 - Linka spájajúca dve sídliská Bratislavy
 • Linka 53 - Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do okrajovej časti Bratislavy
 • Linka 65 - Linka spájajúca mestskú časť Rača a Dolné hony
 • Linka 66 - Linka obsluhujúca mestskú časť Ružinov
 • Linka 80 - Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do sídliska Petržalka
 • Linka 94 - Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do sídliska Petržalka
 • Linka 151 - Minibusová linka premáva v novo budovanej vilovej štvrti, ukľudneným územím v oblasti rodinných domov

Ide najmä o linky rešpektujúce dojazd vozidiel.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschoponosti verejnej osobnej dopravy v meste Bratislava. Projekt je v súlade a nadväzuje na nasledovné aktivity Špecifického cieľa 1.2.1. IROP:  zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy - nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmispolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.
 
Ďalšími prínosmi  projektu sú:

 • Zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských častiach a rovnako aj v relaxačných zónach na nulové emisie (v prípade elektrického kúrenia) Vzhľadom na počet najazdených kilometrov je miera znečistenia exhalátmi a hlukom pri elektrobusoch výrazne nižšia voči vozidlám s konvenčným pohonom. Zníženie znečisťujúcich látok v doprave pomocou elektrobusov je  nezanedbateľným prínosom aj  vzhľadom na medzinárodné záväzky zriaďovateľa – mesta, konkrétne pri plnení Dohovoru starostov a primátorov.
 • Zníženie hlukovej záťaže
 • Využitie moderného a perspektívneho spôsobu hromadnej dopravy osôb
 • Zníženie energetickej náročnosti aj vplyvom možnosti rekuperácie energie pri brzdení
 • Zvýšená kultúra cestovania v nehlučnom a k prírode šetrnom autobuseRozpočet projektu

Tab. Oprávnené náklady projektu

Aktivita Oprávnené náklady projektu(EUR)
Hlavné aktivity/Zdroje EU zdroje Štátny rozpočet Vlastné zdroje SPOLU
Elektrobusy včítane príslušenstva * 5 000 000,00 4 500 000,00 500 000,00 10 000 000,00
Iné neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu hlavné aktivity 5 000 000,00 4 500 000,00 500 000,00 10 000 000,00
Podporné  aktivity
2.) Publicita a informovanosť* 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdavky celkom 5 000 000,00 4 500 000,00 500 000,00 10 000 000,00