Informatizácia MHD v Bratislave

Projekt aktuálne je v štádiu verejného obstarania. Zahrňa výrobu 124 tabulí na 117 zastávkach rozmiestnených na mestkých pozemkoch. Tabule budú napojené na aktuálnu GPS polohu vozidiel MHD. Informačné tabule budú informovať v reálnom čase o príchode vozidiel MHD Bratislava.

Informačné tabule projektu budú spĺňať nasledovné atribúty:

1. audiovizuálne, t.j. budú zoobrazované a hlásené, pričom

  • Zobrazované – budú uvádzať číslo linky, smer cieľa a reálny čas odchodu
  • Hlasové informácie budú oznamovať predovšetkým vynechané spoje, odklony liniek, zavedenie náhradnej dopravy....

2. Informácie pre zrakovo indisponovaných – súčasťou zastávkovej informačnej tabule bude prijímač signalizácie z povelového vysielača slabozrakých a nevidiacich a digitálny hlásič. Reproduktor bude umiestnený aj v zástavkovou označníku. Anténa na prijímanie signálu z povelového vysielača slabozrakých zabezpečí spoľahlivý prenos signálu na vzdialenosť medzi zastávkovou informačnou tabuľou a zastávkovým označníkom.

3. Samostatná nezávisla jednotka na zastávke

  • Zastávková informačná tabuľa bude umiestnená na stĺpiku v priestore zastávky MHD. Stĺpik bude samostatne stojaci. Bude pripojená do distribučnej siete rozvodu elektrickej enenrgie s trvalým napájaním 230V AC. Alternatívnym riešením je napájanie pomocou solárnych panelov.
  • Záložný akumulátorový napájací zdroj s takou kapacitou pre núdzové napájanie riadiacej a komunikačnej jednotky pri výpadku dodávky elektrickej energie 230 V, ktorý umožní funkciu zástavkovej informačnej tabule minimálne 2 hodiny.

4. On line: Súčasťou zastávkovej informačnej tabule je obrazový monitoring zastávky pomocou kamerového systému. Kamerový dohľad umožní operatívne reagovať na zvládnutie dopravných nárokov z hľadiska množstva cestujúcich a vo všeobecnosti zvýši bezpečnosť cestujúcich na zastávke.

Zmena informačného systému cez nové informačné tabule znamená najmä kvalitatívny prínos – zlepšenie informovanosti verejnosti a zvýšenie atraktivity MHD. Hlavným utívateľom výstupov projektu bude teda široká cestujúca verejnosť, vrátane bicyklistov, mamičiek s kočíkmi a zrakovo a telesne postihnutých cestujúcich.
PIS (Passenger Information System) je v súčasnej dobe jedným z prvkov informačných systémov pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Inteligentný zastávkový informačný systém umožní cestujúcim on-line prístup k reálnym a aktuálnym informáciám o linkách, o odchodoch spojov a prípadných meškaniach bez toho, aby museli v zložitých podmienkach hľadať na zastávke informáciu o odchode svojej linky. Zároveň musí byť cestujúci prostredníctvom takého informačného systému oboznámený o prípadných zmenách na linke, výlukách alebo príčinách väčšieho meškania

Technický popis požadovaného informačného systému
PIS (Passenger Information System) je v súčasnej dobe jedným z prvkov informačných systémov pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Inteligentný zastávkový informačný systém umožní cestujúcim on-line prístup k reálnym a aktuálnym informáciám o linkách, o odchodoch spojov a prípadných meškaniach bez toho, aby museli v zložitých podmienkach hľadať na zastávke informáciu o odchode svojej linky. Zároveň musí byť cestujúci prostredníctvom takého informačného systému oboznámený o prípadných zmenách na linke, výlukách alebo príčinách väčšieho meškania.

Do takéhoto informačného systému môžu tiecť dáta v troch úrovniach, a to:

  • hlasovou cestou pre hlasové informácie,
  • dátovou cestou pre informácie, zobrazujúce sa vo formáte textu na informačnej tabuli,
  • internetom.

V moderných dopravných podnikoch je už bežné, aby dispečerské riadenie a tok informácií z neho bol úzko prepojený s informačným systémom pre cestujúcich (PIS).

PIS bude čerpať z dispečerského systému aktuálne on-line informácie:

  • o odchode spojov zo zastávky, o odchýlkach od grafikonov,
  • o vynechaných spojoch,
  • o prerušeniach premávky, o neplánovaných výlukách, o obchádzkach.

Prípadné ďalšie aktuálne oznamy dopravcu budú čerpané z intranetu, resp. z internetu.
Cieľom vybudovania zastávkového informačného systému je poskytnúť čakajúcim cestujúcim na zastávkach MHD reálne a aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave prostredníctvom zastávkových elektronických informačných tabúľ a takto zvyšovať atraktivitu MHD.

Predpokladaný rozpočet a štruktúra financovania

Tab. Odhad rozpočtu projektu –oprávnené náklady

Aktivita Oprávnené výdavky (EUR)
Kohézny fond Štátny rozpočet Vlastné zdroje SPOLU
Hlavné aktivity
Informačný systém * 1 596 895,00 187 870,00 93 935,00 1 878 700,00
Iné neoprávnené výdavky 0 0 0 0
Spolu hlavné aktivity 1 596 895,00 187 870,00 93 935,00 1 878 700,00
Podporné  aktivity
1.) Riadenie projektu 0 0 0 0
2.) Publicita a informovanosť* 55,25 6,5 3,25 65
Spolu podporné aktivity 55,25 6,5 3,25 65
Výdavky celkom 1 596 950,25 187 876,50 93 938,25 1 878 765,00

odhad v zmysle doteraz realizovaných projektov