Informatizácia MHD v Bratislave

Projekt sa realizuje. Zahŕňa výrobu 124 tabúľ na 117 zastávkach rozmiestnených na mestských pozemkoch. Tabule budú napojené na aktuálnu GPS polohu vozidiel MHD. Informačné tabule budú informovať v reálnom čase o príchode vozidiel MHD Bratislava.

Informačné tabule projektu budú spĺňať nasledovné atribúty:

1. audiovizuálne, t. j. budú zobrazované a hlásené, pričom

  • Zobrazované – budú uvádzať číslo linky, smer cieľa a reálny čas odchodu
  • Hlasové informácie budú oznamovať predovšetkým vynechané spoje, odklony liniek, zavedenie náhradnej dopravy....

2. Informácie pre zrakovo indisponovaných – súčasťou zastávkovej informačnej tabule bude prijímač signalizácie z povelového vysielača slabozrakých a nevidiacich a digitálny hlásič. Reproduktor bude umiestnený aj v zástavkovou označníku. Anténa na prijímanie signálu z povelového vysielača slabozrakých zabezpečí spoľahlivý prenos signálu na vzdialenosť medzi zastávkovou informačnou tabuľou a zastávkovým označníkom.

3. Samostatná nezávislá jednotka na zastávke

  • Zastávková informačná tabuľa bude umiestnená na stĺpiku v priestore zastávky MHD. Stĺpik bude samostatne stojaci. Bude pripojená do distribučnej siete rozvodu elektrickej enenrgie s trvalým napájaním 230V AC. Alternatívnym riešením je napájanie pomocou solárnych panelov.
  • Záložný akumulátorový napájací zdroj s takou kapacitou pre núdzové napájanie riadiacej a komunikačnej jednotky pri výpadku dodávky elektrickej energie 230 V, ktorý umožní funkciu zástavkovej informačnej tabule minimálne 2 hodiny.

4. On line: Súčasťou zastávkovej informačnej tabule je obrazový monitoring zastávky pomocou kamerového systému. Kamerový dohľad umožní operatívne reagovať na zvládnutie dopravných nárokov z hľadiska množstva cestujúcich a vo všeobecnosti zvýši bezpečnosť cestujúcich na zastávke.

Zmena informačného systému cez nové informačné tabule znamená najmä kvalitatívny prínos – zlepšenie informovanosti verejnosti a zvýšenie atraktivity MHD. Hlavným utívateľom výstupov projektu bude teda široká cestujúca verejnosť, vrátane bicyklistov, mamičiek s kočíkmi a zrakovo a telesne postihnutých cestujúcich.
PIS (Passenger Information System) je v súčasnej dobe jedným z prvkov informačných systémov pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Inteligentný zastávkový informačný systém umožní cestujúcim on-line prístup k reálnym a aktuálnym informáciám o linkách, o odchodoch spojov a prípadných meškaniach bez toho, aby museli v zložitých podmienkach hľadať na zastávke informáciu o odchode svojej linky. Zároveň musí byť cestujúci prostredníctvom takého informačného systému oboznámený o prípadných zmenách na linke, výlukách alebo príčinách väčšieho meškania

Technický popis požadovaného informačného systému
PIS (Passenger Information System) je v súčasnej dobe jedným z prvkov informačných systémov pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Inteligentný zastávkový informačný systém umožní cestujúcim on-line prístup k reálnym a aktuálnym informáciám o linkách, o odchodoch spojov a prípadných meškaniach bez toho, aby museli v zložitých podmienkach hľadať na zastávke informáciu o odchode svojej linky. Zároveň musí byť cestujúci prostredníctvom takého informačného systému oboznámený o prípadných zmenách na linke, výlukách alebo príčinách väčšieho meškania.

Do takéhoto informačného systému môžu tiecť dáta v troch úrovniach, a to:

  • hlasovou cestou pre hlasové informácie,
  • dátovou cestou pre informácie, zobrazujúce sa vo formáte textu na informačnej tabuli,
  • internetom.

V moderných dopravných podnikoch je už bežné, aby dispečerské riadenie a tok informácií z neho bol úzko prepojený s informačným systémom pre cestujúcich (PIS).

PIS bude čerpať z dispečerského systému aktuálne on-line informácie:

  • o odchode spojov zo zastávky, o odchýlkach od grafikonov,
  • o vynechaných spojoch,
  • o prerušeniach premávky, o neplánovaných výlukách, o obchádzkach.

Prípadné ďalšie aktuálne oznamy dopravcu budú čerpané z intranetu, resp. z internetu.
Cieľom vybudovania zastávkového informačného systému je poskytnúť čakajúcim cestujúcim na zastávkach MHD reálne a aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave prostredníctvom zastávkových elektronických informačných tabúľ a takto zvyšovať atraktivitu MHD.

Rozpočet a štruktúra financovania

Tab. Rozpočet projektu – oprávnené náklady

Aktivita Oprávnené výdavky (EUR)
Kohézny fond Štátny rozpočet Vlastné zdroje SPOLU
Hlavné aktivity
Informačný systém * 737 500,00 663 750,00 73 750,00 1 475 000,00
Iné neoprávnené výdavky 0 0 0 0
Spolu hlavné aktivity 773 500,00 663 750,00 73 750,00 1 475 000,00
Podporné  aktivity
1.) Riadenie projektu 0 0 0 0
2.) Publicita a informovanosť* 32,50 29,25 3,25 65
Spolu podporné aktivity 32,50 29,25 3,25 65
Výdavky celkom 737 532,50 663 779,25 73 753,25 1 475 065,00