Modernizácia vozovní

Vozovňa Jurajov dvor:
V rámci modernizácie Ľahkej údržby trolejbusov sa rekonštruovala celá podlahová plocha oboch priestorov. Zrealizovali sa modernizácie technológii na umývanie a sušenie vozidiel, ich čistenie, stojiská na mimoriadne opravy, vybavenie dielní, skladu, strojovne atď. Modernizácia halovej časti objektu Ľahkej údržby električiek pozostávala z inštalovania nových technologických zariadení a stavebných úprav. Vybudovalo sa 8 nových údržbárskych stojísk s vybavením pre všetky typy električiek a ďalšie pracoviská, napr. stojiská pre denné ošetrenie alebo stojiská pre kontrolné prehliadky.
V rámci modernizácie sa vybudoval nový objekt - Blok údržby nízkopodlažných električiek, v ktorom sa nachádza:

  • Umývacia linka na umývanie všetkých typov električiek vrátane čistiarne odpadových vôd a recirkulácie
  • Pracovisko bezdemontážnej obnovy jazdného profilu električkových kolies (tzv. podúrovňový sústruh)

Zrealizovala sa aj úprava koľajového napojenia pred blokom údržby nízkopodlažných električiek, rekonštrukcia koľajového zhlavia pred halou pre ľahkú údržbu električiek, nakoľko zhlavie bolo v značne opotrebovanom stave, nevyhovujúcom pre prejazd nových nízkopodlažných električiek, modernizácia trolejového vedenia a modernizácia hál opráv pre autobusy.

Vozovňa Hroboňova:
Vo vozovni Hroboňova, ktorá bola vybudovaná ešte v rokoch 1968 – 70, sa žiadne podstatné zmeny v riešení údržby trolejbusov do realizácie projektu nekonali. Modernizácia údržby bola nevyhnutná aj z dôvodu nákupu nových trolejbusov Škoda 30Tr a kĺbových 31Tr a jej účelom bolo modernizovať technologické zariadenia, ktoré by umožnili údržbu všetkých typov trolejbusov.
Vozovňa je situovaná v obytnej zóne mesta a z tohto dôvodu bolo podmienkou riešenia modernizácie aj eliminovanie nepriaznivých hlukových pomerov -teda výstavba protihlukovej steny zo strany Bohúňovej ulice. V rámci MUZ boli, okrem toho, prevedené stavebné práce a technologické montáže v Ľahkej údržbe trolejbusov, kde boli upravené priestory umyvárne trolejbusov, sušiareň trolejbusov a garáže.


Celkovo projekt:
Celkové investičné náklady na dielo Modernizácia údržbovej základne -1.etapa boli v nasledovnej výške: 12 591 895,92 € bez DPH.

Štruktúra financovania:

Náklady MUZ: Kohézny fond Štátny rozpočet Rozpočet hlavného mesta a DPB, a.s. Spolu výdavky
Celkom bez DPH 10 136 528,75 1 788 799,21 668 244,36 12 591 895,92
Z toho oprávnené náklady z hľadiska EU fondov 10 136 528,75 1 788 799,21 627 648,84 12 552 976,80
80,75% 14,25% 5,00% 100,00%
Neoprávnené výdavky
   Z toho DPH
   Z toho tabule


2 523 770,28 2 523 770,28
2 518 379,19
5 391,09
Celkom výdavky s DPH 15 076 747 08
Neoprávnené príjmy -šrotovné -33 528,03 -(-33 528,03)
Korigované výdavky celkom 15 110 275,11

  • Zmluva o NFP na projekt DPB, Modernizácia údržbovej základne - I. Etapa bola podpísaná 1.12. 2014
  • Nadobudla účinnosť: 9.12. 2014
  • Dodávateľ v zmysle zmluvných podmienok mohol začať stavbu do 45 dní, čo využil:
  • začiatok stavby 19.1. 2015
  • koniec stavby 8.8. 2015.