Modernizácia vozovní 2

Miesto stavby: Bratislava I, MČ Bratislava – Nové Mesto
Stavebné objekty:

  • prevádzkové plochy trolejbusov
  • dispečing a výpravňa
  • nastavovacia a skúšobná hala

Technológia: Dozbrojenie meniarne Jurajov dvor

V auguste 2017 začína 2.etapa modernizácie údržbovej základne. Lokalizácia projektu je určená na areál Jurajov Dvor v mestskej časti Nové mesto Bratislava. Projekt bude spočívať vo výstavbe prevádzkovej plochy trolejbusov, ktorá bude slúžiť pre parkovanie 56 trolejbusov. Napájanie trolejového vedenia sa zabezpečí dozbrojením existujúcej meniarne Jurajov dvor. Sociálne zázemie pre vodičov a výpravcov vytvorí nový dispečing - výpravňa. Výstavbou týchto objektov sa sústredí odstavovanie a výprava trolejbusov na jedno miesto v areáli. Významnou investíciou je výstavba nastavovacej a skúšobnej haly pre električky. Realizáciou sa vytvoria podmienky pre tzv. oživovanie a bezpečné skúšanie VN elektrických obvodov električiek po opravách vyšších stupňov.

Rozpočet projektu:

Nastavovacia  a skúšobná hala električiek - Zdvíhacie zariadenia

Nastavovacia  a skúšobná hala električiek - Oceľové konštrukcie

Prevádzkové plochy trolejbusov

Dispečing, výpravovňa

Meniareň, dozbrojenie

Územný generel dopravy

Štúdia uskutočniteľnosti

CBA

Ekonomická správa

EIA

Zmluva o dielo

Zákazka UVO