Múz 3. etapa projekčné práce, depo Jurajov Dvor

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Výška poskytnutého NFP: 2 697 448,98 EUR


Stručný opis projektu

Predmetný areál - Údržbová základňa Jurajov dvor je v súčasnosti využívaný DPB pre prevádzku a údržbu električiek, trolejbusov a autobusov. Nachádzajú sa tu potrebné zázemia pre zabezpečenie údržby vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou areálu sú aj rozsiahle parkovacie plochy pre nočné parkovanie vozového parku. Jestvujúce objekty areálu v minulosti prešli rekonštrukciou a dostavbou. Jednalo sa o zrealizovanú 1. etapu a 2. etapu modernizácie.

Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v údržbovej základni v Jurajovom dvore vyriešiť, resp. aktivity, ktoré budú realizované:

  • Modernizácia a návrh nových objektov,
  • Úprava a návrh nových koľajísk vrátane zabezpečovacích zariadení,
  • Úprava a návrh nových spevnených plôch,
  • Návrh technologických zariadení,
  • Zabezpečenie silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov,
  • Riešenie zásobovania vodou, plynom a odkanalizovanie plôch.

 

Projektom Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce bude zabezpečená príprava projektových prác, ktoré spracujú vyššie uvedené úlohy do podoby definovanej zadaním, a ktoré budú následne použité ako strategický podklad pre dodávateľa pri realizácii samotnej modernizácie – stavebných prácach. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.

 

Merateľný ukazovateľ naplnený projektom

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu, cieľová hodnota: 4.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk