Múz 3. etapa projekčné práce, vozovňa Krasňany

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Rača

Výška poskytnutého NFP: 1 686 886,48 EUR

 

Stručný opis projektu

Údržbová základňa v Krasňanoch je lokalizovaná v mestskej časti Bratislava – Rača. V súčasnosti sú v depe umiestnené objekty pre údržbu a opravu vozidiel električiek a autobusov. Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v údržbovej základni v Krasňanoch vyriešiť, resp. aktivity, ktoré budú realizované:

  • Odstránenie jestvujúcich nevyužívaných objektov, tak aby sa dobudovali objekty, ktoré sú potrebné na vykonávanie údržby
  • Modernizácia existujúcich, príp. výstavba nových objektov, kde sa umiestni nová technológia
  • Úprava príp. výstavba koľajísk vrátane zabezpečovacích zariadení
  • Úprava príp. výstavba spevnených plôch
  • Výber nových technologických zariadení
  • Zabezpečenie silno prúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov
  • Riešenie zásobovania vodou, plynom a odkanalizovanie plôch

Cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre modernizáciu údržbovej základne. V ďalšom kroku chce žiadateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zlepšenie kvality údržby dráhových vozidiel MHD. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.

 

Merateľný ukazovateľ naplnený projektom

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu, cieľová hodnota: 4.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk