Obstaranie električiek

Dopravný podnik Bratislava ukončil tri významné tendre na obstaranie nových vozidiel pre mestskú hromadnú dopravu. Do vozoparku hlavného mesta SR pribudlo 15 jednosmerných a 30 obojsmerných električiek (vrátane uplatnenenej opcie na obojsmerné električky). Nové električky boli dodané do Bratislavy v priebehu roku 2015. Ich využitie v mestskej doprave podporuje rast atraktivity MHD a umožňuje bezbarierový prístup hendikepovaným občanom.
Na financovaní nákupu vozidiel sa až vo výške takmer 80,75% percent podieľala Európska únia v rámci Operačného programu Doprava 2007-2013, ktorého riadiacim orgánom bolo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

  • Tab. Štruktúra financovania projektu:
Spolufinancovanie z Kohézneho fondu 80,75%
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 14,25%
Spolufinancovanie z rozpočtu mesta 5,00%
  • Celkové výdavky projektu: 115 350 000 EUR
  • Čiastka financovaná z kohézneho fondu a štátneho rozpočtu: 109 582 500 EUR

Dodávateľom električiek bola Škoda Transportation, a. s. Česká Republika.
Jednosmerné električky

  • Základné technické parametre električiek 29 T: Dĺžka električky: 32,5m, Nízkopodlažnosť: 87 %, Rozchod: 1000 mm, Max. prevádzková rýchlosť: 65 km/h, Obsaditeľnosť: 241 (z toho sediacich cestujúcich 69)

Obojsmerné električky

  • Základné technické parametre električiek 30 T: obojsmerná, dĺžka električky: 32,5m, nízkopodlažnosť: 89 %, rozchod: 1000 mm, max. prevádzková rýchlosť: 65 km/h, obsaditeľnosť: 242 (z toho sediacich cestujúcich: 52)