Obstaranie električiek 2

Dopravný podnik nakúpil na opciu ďalšie jednosmerné električky v zmysle zmluvy ŠT/03/011/13/SML, kde dodávateľom je Škoda Transportation, a.s. Takto DPB, a.s. získal ďalších 15 jednosmerných električiek v hodnote 36,75 mil. EUR, v ktorých očakáva ročne prepraviť cca 6,3 mil. cestujúcich. DPB prvou a druhou tranžou celkom nadobudol 30 obojsmerných a 30 jednosmerných električiek v úhrnnej hodnote 152,1 mil. EUR
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.
V druhej tranže nové električky prichádzali do Bratislavy postupne od konca roku 2015. Začiatok hlavných aktivít projektu sa datuje od podpísania objednávky, t.j. 16.10.2014. Ukončenie hlavných aktivít projektu sa datuje dodávkou poslednej električky, t.j. 13.4.2016.
Financovanie opčných električiek prebehlo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Na štuktúre financovania električiek sa Európska únia podieľala 85%. Štátny rozpočet príspel na nové električky 10% a rozpočet hlavného mesta 5% z celkových oprávnených nákladov.

  • Tab: Štruktúra financovania projektu:
Zdroj financovania v EUR
Kohézny fond 31 237 500
Štátny rozpočet 3 675 000
Rozpočet hlavného mesta 1 837 500
Spolu 36 750 000

CBA

Ekonomická správa

EIA

Zmluva

Územný generel dopravy

Dokumenty verejného obstarávania