Obstaranie trolejbusov

Modernizácia vozidlového parku trolejbusov Dopravného podniku Bratislava prebehla vďaka nenávratnému finančnému príspevku EÚ. Do hlavného mesta pribudlo 120 nových trolejbusov, ktoré umožnili skvalitnenie služieb a prevádzkovanie verejnej dopravy na úrovni európskeho štandardu. Takto sa podarilo obnoviť kompletne celý prestarnutý vozidlový park.
Dodávateľom trolejbusov bola Škoda Electric, a.s. Česká Republika. DPB, a. s. nakúpil prostredníctvom elektronickej aukcie vozidlá typu Škoda Tr 30 SOR za najnižšiu cenu na Slovensku. Nízkopodlažné trolejbusy s úspornou spotrebou majú navyše väčšiu výbavu – okrem klimatizácie, moderného informačného, kamerového a tarifného systému systému disponujú zariadením na počítanie cestujúcich, čo je nápomocné pri plánovaní obslužnosti v hlavnom meste. Prvé vozidlá s homologizáciou začali jazdiť v roku 2014, teda 10 mesiacov po podpise zmluvy.

  • Tab. Typy dodaných trolejbusov:
Kĺbové trolejbusy 70 ks
Sólo trolejbusy 35 ks
Sólo trolejbusy s APU agregátom 15 ks
Spolu 120 ks

Začiatok realizácie aktivít projektu sa datuje dňom podpísania zmluvy s dodávateľom: 7/2013
Koniec realizácie aktivít projektu sa datuje dňom poslednej platby dodávateľovi: 10/2015

  • Tab. Štruktúra financovania projektu:
Spolufinancovanie z Kohézneho fondu 80,75%
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 14,25%
Spolufinancovanie z rozpočtu mesta 5,00%
  • celkové výdavky projektu bez DPH sú 60 928 060,40 EUR
  • čiastka financovaná z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu je 57 881 657,38 EUR

Dopravný podnik Bratislava dbá v súvislosti s dodávkou nových trolejbusov aj o vybudovanie nových trolejbusových tratí. Od augusta 2013 je v prevádzke trolejbusova trať v Bratislave, ktorá spája Vojenskú nemocnicu s Patrónkou linkou číslo 212. Jej dobudovaním sa dosiahlo obojsmerné trolejbusové prepojenie s prestupným uzlom Patrónka, na ktorú jazdí aj linka 207 a 211. Cestujúci tak môžu bezproblémovo prestupovať z autobusových liniek MHD a regionálnych autobusov prichádzajúcich z celej západnej časti Bratislavy a jej okolia. Vybudovaním tejto trasy a pripravovaného trolejbusového prepojenia Pražská - Brnianska - Patrónka sa trate v oblasti Kramáre a Patrónka dosiahlo obsluhovanie celej tejto oblasti trolejbusovými linkami. Je to významný krok aj z toho pohľadu, že DPB, a. s. preferovaním trolejbusov podporuje ekologickú dopravu, ktorú predstavujú práve trolejbusy, čoraz viac využívané vo veľkých európskych mestách.