Infolinka: 02 5950 5950

Vzdelávanie v DPB

ODBORNÉ VZDELÁVANIE V STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM DPB, a.s.

 • VŠEOBECNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE
 • DUÁLNE VZDELÁVANIE

Zo školy do zamestnania

„Stredné odborné školy predstavujú začiatok sľubnej kariéry. Ponúkajú zaujímavé možnosti prepojenia odborného vzdelávania a praxe“.

Vážení rodičia,

pre vaše dieťa nastáva jedno z najdôležitejších období v jeho živote. Voľba strednej školy, a tým aj povolania. Je to dôležitý krok pre budúcnosť. Zo skúseností vieme, že toto ich rozhodnutie veľmi často ovplyvňujete vy, často aj bez ohľadu na to, čo chcú vaše deti a o čom snívajú. Keď ste boli deťmi vy, snívali ste tiež. Najčastejšie o tom, čím sa stanete, keď budete veľkí. Splnil sa vám váš sen?

Práve teraz máte možnosť popremýšľať o tom, akou cestou sa vyberie vaše dieťa a podporiť ho. Práve stojíte na križovatke veľkého rozhodnutia, lebo správne sa rozhodnúť nie je vždy jednoduché, najmä ak vám záleží na osude vášho dieťaťa a vy mu chcete čo najlepšie pomôcť. Možno vám pomôže aj naša ponuka a naše rady.

Prečo študovať technické povolania?

Aké profesie sú žiadané vo firmách? Najvyhľadávanejšie profesie pre podniky sú tie ktoré vyžadujú vysoký stupeň ovládania technických zručností. Tie sú zárukou perspektívnej budúcnosti vášho dieťaťa. Systém duálneho vzdelávania dáva mladým ľuďom šancu na dokonalú prípravu pre svoje budúce povolanie v priamo v podniku s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia.

Prečo práve stredné odborné školy?

 • Všeobecné odborné vzdelávanie resp. v rámci Systému Duálneho vzdelávania na strednej odbornej škole (SOŠ) je štart do vzrušujúcej budúcnosti a môže byť začiatok perspektívnej kariéry. Žiak sa odborne pripravuje v praktickom zamestnávateľskom prostredí resp. u konkrétneho zamestnávateľa a získa istotu zamestnania!
 • V odbornom vzdelávaní nezavážia len školské výsledky, ale tiež nadšenie žiakov a ich záujem o svet techniky.
 • V odbornom vzdelávaní sa žiaci učia nielen počas vzdelávania v škole, ale najmä v podniku.
 • V odbornom vzdelávaní v technických odboroch majú možnosť presadiť ako chlapci, tak aj dievčatá.

Odborné vzdelávanie na SOŠ=excelentné odborné vzdelávanie a prax priamo u zamestnávateľov.

V SOŠ so všeobecným resp. v rámci Systému s duálnym vzdelávaním sú žiaci v najlepších rukách. Učitelia, majstri odbornej výchovy a zamestnávatelia budú podporovať vaše dieťa na jeho ceste za svojou profesijnou budúcnosťou. V odbornom vzdelávaní sa vaše dieťa bude nielen učiť, ale aj získavať a rozvíjať svoje manuálne a technické zručnosti v praxi priamo u zamestnávateľa. Najlepšie sa spoznáva povolanie tak, že sa vyskúša. V SOŠ je vaše dieťa vždy vítané, aby si vybralo z učebných a lebo študijných odborov a spoznalo podnik-svojho budúceho zamestnávateľa.

Všeobecné odborné vzdelávanie a Duálne vzdelávanie ponúka možnosti:

 • vzdelávanie sa v škole (teória)
 • rozvoj praktických zručností priamo u zamestnávateľov (prax)
 • uzatvorenie učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a vašim dieťaťom už od 1.ročníka
 • možnosť poskytovania podnikového štipendia od 1. ročníka resp. v priebehu štúdia bez ohľadu na ročník štúdia
 • výber SOŠ podľa toho, s akým zamestnávateľom má škola uzatvorenú zmluvu a u koho by chcelo vaše dieťa v budúcnosti pracovať, resp. bez ohľadu na uzatvorenú zmluvu zamestnávateľa s príslušnou Strednou odbornou školu žiaka, kde rozhodujúcim kritériom je učebný resp. študijný odbor pre profesie požadované v DPB, a.s.
 • pre Systém duálneho vzdelávania ma DPB, a.s. uzatvorenú zmluvu so: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava 2; 02/53415250; skola@sosd-ba.sk; sosd-ba.sk
 • pre Stredné odborné školy so všeobecným odborným vzdelávaním nie je obmedzenie

Využite túto šancu, aby ste mali istotu, že po skončení školy bude mať vaše dieťa isté zamestnanie v DPB, a.s..

Skontaktujte sa s nami, aby ste sa dozvedeli viac o možnostiach štúdia a odbornej prípravy v podniku DPB, a.s.. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

 • v učebných/študijných odboroch:
  Autoopravár – mechanik (2487H01)
  Autoopravár – elektrikár  (2487H02)

Autoopravár – karosár      (2487H03)
Autoopravár – lakovník    (2487H04)

Elektromechanik

Zámočník

Autotronik

Technika a prevádzka dopravy

Operátor prevádzky a techniky dopravy

Prevádzka a technika dopravy

Vaše dieťa má šancu:

 • Preskočiť hranice konečného myslenia
 • podporovať a byť podporovaný
 • konať samostatne
 • využívať šance
 • tvoriť budúcnosť
 • rozvíjať sám seba

 

Pravidlá poskytovania podnikového štipendia a odmeny za produktívnu prácu

 

 • Finančné zabezpečenie žiaka sa poskytuje mesačne prevodom na bankový účet žiaka, najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca. Finančné zabezpečenie sa poskytuje za predchádzajúci mesiac.
 • Finančné zabezpečenie pozostáva z:
  • Podnikového štipendia 
   • ročník 40,-€/mesačne
   • ročník 60,-€/mesačne
   • ročník 80,-€/mesačne
   • ročník 100,.€/mesačne
  • Odmeny za produktívnu prácu
   • Základná výška odmeny za 1 hodinu produktívnej práce pre žiaka = minimálnej hodinovej mzde platnej pre daný kalendárny rok.
   • Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje žiakovi, ktorý v čase praktického vyučovania vykonával na pracovisku zamestnávateľa alebo na inom zamestnávateľom určenom mieste praktického vyučovania produktívnu prácu. Produktívnou prácou je pracovná činnosť žiaka, ktorou sa vyhotoví výrobok alebo poskytne služba, z ktorých môže dosiahnuť zamestnávateľ príjem. Za produktívnu prácu sa nepovažujú cvičné práce vykonávané žiakom počas praktického vyučovania.
  • Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať Zamestnávateľ v rozsahu:
   • poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
   • poskytnutie stravovania u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa,
   • Poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytujú zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa, ktorý upravuje poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade so zákonníkom práce a predpismi upravujúcimi ochranu zdravia pri práci.
   • Poskytnutie stravovania u zamestnávateľa pre žiakov v čase praktického vyučovania sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytuje zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa, ktorý upravuje poskytovanie stravovania zamestnancom Zamestnávateľa v súlade so zákonníkom práce.

Chceme sa podieľať na vašom rozhodnutí!

DPB, a.s. sa spolieha na spoľahlivých a odborne zdatných zamestnancov, ktorí vedia samostatne pracovať, ktorí dôsledne sledujú ciele a radi uplatňujú vlastné nápady.

Ak sa vaše dieťa rozhodne pre odbornú prípravu v SOŠ a vy to rozhodnutie podporíte, spoľahnite sa, že vaše dieťa neskôr bude profitovať zo zaujímavých úloh v prostredí moderného a spoľahlivého zamestnávateľa.

Tešíme sa na Vás!!!

Ako sa prihlásim do duálneho vzdelávania pre DPB, a.s.

 1. vybral si si podnik DPB, a.s. v ktorom sa chceš vzdelávať
  1. napíš e-mail alebo zavolaj personalistovi DPB, a.s. a dohodni si stretnutie a prehliadku podniku
   1. dual@dpb.sk
   2. 02/5950 1311, 1349
 • www.dpb.sk
 1. ak sa zamestnávateľ pre Teba rozhodne (oznámi Ti to e-mailom alebo poštou), dohodni sa s ním, kedy si môžeš prísť prevziať „Potvrdenie o uzatvorení učebnej zmluvy so zamestnávateľom“
 1. podaj si prihlášku na SOŠ s ktorou má DPB, a.s. uzatvorenú príslušnú zmluvu o duálnom vzdelávaní
 1. prilož k prihláške „Potvrdenie o uzatvorení učebnej zmluvy so zamestnávateľom“
 2. absolvuj prijímacie skúšky na SOŠ. Po úspešnom prijatí na školu nezabudni ísť na zápis.
 3. keď to všetko splníš, zamestnávateľ s Tebou uzavrie učebnú zmluvu, plynú Ti z nej povinnosti, ale aj množstvo výhod.
 4. v duálnom vzdelávaní budeš navštevovať:
  1. praktické vyučovanie v DPB, a.s.
  2. teoretické vyučovanie v SOŠ

 

Ako sa prihlásim do štipendijného programu DPB, a.s.

Žiadosť o prihlásenie do Štipendijného programu DPB, a.s. si nájdeš tu:

www.dpb.sk/sk/dualne-vzdelavanie 

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohou zašli elektronicky na: 

dual@dpb.sk; Krivosikova.Miroslava@dpb.sk

Alebo poštou na adresu:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Odbor ľudských zdrojov

Olejkárska 1

814 52 Bratislava

 V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj e-mailom alebo na telefónnych číslach:

02/5950  1440, 1311, 5950 1349

„Dopravný podnik Bratislava, a.s. si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti  v lehote 30 dní od dňa doručenia žiadosti o Štipendijný program DPB, a.s.“