Zľavy - Žiaci

Žiaci od 6. roku do dovŕšenia 16. roku majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50% zo základného cestovného.

Pri cestovaní s jednorazovým cestovným lístkom (JCL) žiak do dovŕšenia 16. roku svoj nárok na zľavnenú prepravu nepreukazuje.

V prípade pochybnosti o veku žiaka, preukazuje vek vierohodným dokladom, napr. preukazom poistenca, občianskym preukazom, medzinárodným preukazom žiaka ISIC platným pre daný školský rok. Ak žiak nevie preukázať nárok na zľavnenú prepravu, nárok na zľavnenú prepravu nebude uznaný.

Koniec platnosti nároku na zľavu

  • Žiakom končí platnosť nároku na zľavu posledným dňom školského roka, pre ktorý bola platná, tzn. 31. augusta, najneskôr do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 16. roku.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

Doklady potrebné k vystaveniu bezkontaktnej čipovej karty (BČK) typu ŽIACKY:

  • Preukaz totožnosti alebo preukaz totožnosti zákonného zástupcu.
  • Vprípade, že žiak ešte nie je držiteľom občianskeho preukazu, potrebuje rodný list (stačí kópia) alebo preukaz poistenca.
  • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

Na vybraných predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK typu ŽIACKY vydanej DPB, a. s.


Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

  • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava