Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny / З 1 липня зміняться умови проїзду для громадян України


Nárok na bezplatnú prepravu budú mať od júla tí občania Ukrajiny, ktorí sa okrem preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas), pri splnení ďalších podmienok, súčasne preukážu:

 • osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK,

alebo

 • osobitným dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní,

alebo

 • dokladom preukazujúcim získanie statusu odídenca za identických podmienok.

V MHD môžu cestovať až do skončenia platnosti dokladu SLOVAK HELP, alebo s dokladom preukazujúcim dočasné útočisko bez časového obmedzenia (resp. do obdobia, kým nepríde ku zmene podmienok).

 

Nárok na bezplatnú prepravu nad rámec vyššie uvedených majú aj občania Ukrajiny, ak ide o:

1. Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali:

 • dokladom o dočasnom útočisku

a súčasne

 • potvrdením o návšteve školy

Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu aj pri jej návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.

2. Pracujúcich, ktorí sa prepravujú do/zo zamestnania a preukážu sa:

 • dokladom o dočasnom útočisku

a súčasne

 • potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere

Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa.

(UA)

З 1 липня 2022 року змінюються умови безкоштовного проїзду громадян України на лініях Єдиної транспортної системи Братиславського краю (IDS BK). Безкоштовний проїзд тільки на підставі документа, що посвідчує особу (паспорт/закордонний паспорт), скасовується.

З липня право на безкоштовний проїзд матимуть ті громадяни України, які крім посвідчення особи (паспорт/закордонний паспорт) також подадуть наступні документи:

 • спеціальний документ SLOVAK HELP з червоним штампом з текстом українською мовою, який видається при перетині державного кордону UA-SK,

або

 • спеціальний документ, що підтверджує набуття статусу тимчасового притулку в першій редакції,

або

 • документ, що підтверджує набуття статусу іноземця на однакових умовах.

У громадському транспорті (MHD) можуть їздити до закінчення терміну дії документа SLOVAK HELP або документа, що підтверджує тимчасовий притулок без обмежень у часі (або до зміни умов).

Громадяни України також мають право на безкоштовний проїзд, якщо йдеться про:

1.Діти та молодь віком до 18 років та учні загальноосвітніх шкіл, у тому числі один супроводжуючий, зобов'язані продемонструвати:

 • документ про тимчасовий притулок

і одночасно

 • підтвердження відвідування школи

Право на безкоштовний проїзд діє лише в дні навчання в школі від місця звичайного проживання, зазначеного в документі тимчасового притулку, до місця місцезнаходження школи і назад. Право на безкоштовний проїзд також має супроводжуюча особа, коли вона відвозитиме дитину до школи та коли їхатиме назад зі школи до місця свого проживання і навпаки - коли їхатиме з місця свого проживання до школи, щоб забрати дитину.

Супроводжуюча особа повинна мати при собі підтвердження про відвідування дитиною школи.

2.Працівники, які їдуть на роботу/з роботи та засвідчують свою особу:

 • документом про тимчасовий притулок

і одночасно

 • підтвердження від роботодавця про трудовий договір

Право на безкоштовний проїзд діє протягом 60 днів з дня отримання статусу тимчасового притулку з місця звичайного проживання, що зазначено у спеціальному документі про тимчасовий притулок до місця роботи (місцезнаходження роботодавця).