Infolinka: 02 5950 5950

Reklama

Reklama na a vo vozidlách MHD

Predaj reklamného priestoru v prostriedkoch MHD zabezpečujú zmluvní partneri – spoločnosti BigMedia a See & Go.

Reklamná plocha na zastávkach

Predaj reklamného priestoru na zastávkach MHD zabezpečujú zmluvní partneri – spoločnosti BigMedia a JCDecaux.


Reklamné názvy zastávok

Pravidlá pre názvy zastávok

Pravidlá pre názvy zastávok upravuje Metodika tvorby názvoslovia zastávok, ktorá bola schválená Komisiou dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva dňa 10.3.2020. Uvedená metodika vo výnimočných prípadoch umožňuje používanie reklamných názvov zastávok, pokiaľ sú dodržané špecifické pravidlá:

 1. Limitovať počet zmien názvov zastávok na 1 ročne.
 2. Názov zastávky má najviac 18 znakov.
 3. Názov zastávky nesmie mať viac ako 3 slová.
 4. Prioritne sa používajú krátke slová.
 5. Najvhodnejšie sú jednoslovné názvy.
 6. Rovnaký názov zastávky pre rôzne nástupištia môžu mať len tie nástupištia, kde ide o protismerné zastávky rovnakých liniek alebo kde je možné medzi linkami prestupovať.
 7. V rámci siete liniek v Bratislave sa nemôžu vyskytovať podobné názvy zastávok, ktoré sú vzájomne ľahko zameniteľné.
 8. Názvy zastávok musia byť jednoznačné, tzn. v rámci Bratislavy nesmie existovať iná lokalita, ktorá by mohla byť označená rovnakým názvom.
 9. Prednosť má významnejší objekt/lokalita pred menej významným. V prípade výskytu viacerých rovnocenných objektov/lokalít v okolí zastávky sa použije spoločný názov pre všetky.
 10. Prednosť majú medzinárodne zrozumiteľné názvy/skratky pred názvami/skratkami zrozumiteľnými iba v slovenčine. V prípadne nemožnosti použiť vhodný medzinárodne zrozumiteľný názov v slovenčine, pridať k názvu aj medzinárodne zrozumiteľný názov alebo použiť názov, ktorý je zrozumiteľný aj na Slovensku.
 11. Prednosť majú dlhodobo nemenné názvy pred názvami, ktoré sa môžu meniť.
 12. Pri označovaní zastávok miestopisnými názvami sa používa (v uvedenom poradí):
 13. názov lokality (aj historický), pokiaľ ho možno jednoznačne priradiť k danej zastávke
 14. názov ulice križujúcej linky
 15. názov ulice, po ktorej premávajú linky
 16. Ak je nový názov v zmysle vyššie uvedených pravidiel rovnocenný s existujúcim názvom alebo len o málo lepší, ponechá sa existujúci názov.
 17. Ako oddeľovač častí názvu zastávky sa použije čiarka.
 18. Reklamné názvy sa používajú iba vtedy, ak sú v zmysle predchádzajúcich pravidiel vhodnejšie ako miestopisné názvy.

Cenník

DPB, a. s. v nadväznosti na uvedené pravidlá ponúka možnosť použitia reklamného názvu zastávok. Cena je určovaná transparentne na základe nasledujúcich pravidiel:

 1. Za každý spoj podľa bežného (nevýlukového) grafikonu, ktorý prechádza danou zastávkou, je cena stanovená na 10 eurocentov, minimálne však 10000 € ročne, resp. 833,33  € mesačne.
 2. Náklady DPB, a. s. na premenovanie zastávky (spojené napríklad s prípravou a tlačou cestovných poriadkov, máp, schém, informačných materiálov, úpravou označníkov zastávok a zmenou všetkých informačných systémoch) sú zahrnuté pri zavedení názvu zastávky a pri zrušení názvu zastávky na konci prenájmu názvy zastávky. Tieto náklady predstavujú približne 10000 € na každé samostatné premenovanie zastávky (tzn. približne 10000 € pri zavedení a približne 10000 € pri zrušení reklamného názvu) a určené sú v každej cenovej ponuke individuálne na základe konkrétnych dotknutých prvkov v MHD.

Do ceny zavedenia názvu zastávky sa pripočíta poplatok zavedenie názvu zastávky vo výške 1000 € v prípade, ak ide o názov, ktorý odborné zložky DPB, a. s., Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s. vyhodnotia ako vhodný, tzn. plne v súlade s pravidlami v Metodike. V opačnom prípade sa pripočíta poplatok za zavedenie názvu zastávky vo výške 30000 €.

Postup

V prípade záujmu o reklamný názov zastávky nás kontaktujte na marketing@dpb.sk


Následne vám zašleme cenovú ponuku. V prípade jej akceptovania bude návrh na zmenu názvu zastávky predložený na Komisiu dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva. Reklamný názov bude možné zaviesť až na základe jeho schválenia Komisiou dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva a po podpise zmluvy s DPB, a. s.