Modernizácia Vajnorskej radiály

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Modernizácia Vajnorskej radiály

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom modernizácie električkovej trate je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a pokrokové prvky ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií na zvýšenie kvality prepravy cestujúcich. Súčasťou projektu je aj modernizácia 6 zastávok, ktoré budú modernizované v ich jestvujúcich polohách, formou zvýšenia nástupnej hrany, predláždenia, výmeny zábradlia za repasované, doplnené o nové prístrešky a elektronické informačné tabule. V rámci projektu bude aj posilnenie trakčných napájacích káblov v jestvujúcich trasách. Predkladaný projekt rieši komplexne a systémovo oblasť modernizácie Vajnorskej radiály.

Projekt je rozdelený podľa jednotlivých častí radiály:

  • Kuchajda – Jurajov dvor – Depo Jurajov dvor (1,845 km)
  • Jurajov dvor – Zlaté piesky (2,435 km)

Hlavnou aktivitou projektu je modernizácia Vajnorskej radiály. Hlavnou aktivitou dôjde k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava. Projekt vychádza z platných dokumentov – Plán udržateľnej mobility Bratislavského kraja a Územný generel dopravy.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Výška zazmluvneného NFP:

23 406 887,08 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk