Zľavy - Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

Držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S bez ohľadu na miesto trvalého pobytu

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 % zo základného cestovného. 

Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú môcť preukazovať nárok na zľavu okrem preukazu ŤZP/ŤZP-S po novom aj dokladom totožnosti so zapísanou informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí, resp. odkázanosti na sprievodcu (informácia môže byť zapísaná na doklade textom, alebo v čipe).

Nárok na zľavnené cestovné sa pri cestovaní preukazuje

Pri cestovaní s jednorázovým cestovným lístkom JCL nárok na zľavnené cestovné je potrebné preukázať niektorým z nasledujúcich dokladov:

 • Platnou bezkontaktnou čipovou kartou typu BČK ŤZP alebo ŤZP-S.
 • Preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • V prípade, ak držiteľ BČK typu ŤZP žiada bezplatnú prepravu pre svojho sprievodcu, je potrebné nárok preukázať preukazom ŤZP-S.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK typu ŤZP je potrebné predložiť tieto doklady:

 • Preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Preukaz totožnosti.
 • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

 • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava

Držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S s trvalým pobytom Bratislave alebo v Bratislavskom kraji

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavkom kraji majú nárok pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL) pre zóny 100 + 101 uplatniť si bonusovú zľavu vo výške 100 %.

V ostatných zónach platí zľava vo výške minimálne 50 %.

Pri kúpe JCL sa táto 100 % zľava nedá uplatniť. Dá sa uplatniť len minimálne 50 % zľava ŤZP.

Nárok na zľavnené cestovné sa pri cestovaní preukazuje

Pri cestovaní s jednorázovým cestovným lístkom JCL nárok na zľavnené cestovné je potrebné preukázať niektorým z nasledujúcich dokladov:

 • Platnou bezkontaktnou čipovou kartou typu BČK ŤZP alebo ŤZP-S.
 • Preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • V prípade, ak držiteľ BČK typu ŤZP žiada bezplatnú prepravu pre svojho sprievodcu, je potrebné nárok preukázať preukazom ŤZP-S.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK typu ŤZP je potrebné predložiť tieto doklady:

 • Preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Preukaz totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska.
 • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

Na vybraných predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Pri každom zakúpení PCL je potrebné sa preukázať OP, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

 • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava
 • Časť B - Tarifa, Článok B.8 - Bonusové zľavy

Deti/mladiství a žiaci/študenti, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S a dochádzajú do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji a nemajú trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji

Deti/mladiství a žiaci/študenti, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S a dochádzajú do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji a nemajú trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji majú nárok pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL) pre zóny 100 + 101 uplatniť si bonusovú zľavu vo výške 100 %.

V ostatných zónach platí zľava vo výške minimálne 50 %.

Pri kúpe JCL sa táto 100 % zľava nedá uplatniť. Dá sa uplatniť len minimálne 50 % zľava ŤZP.

Nárok na zľavnené cestovné sa pri cestovaní preukazuje

Pri cestovaní s jednorázovým cestovným lístkom JCL nárok na zľavnené cestovné je potrebné preukázať niektorým z nasledujúcich dokladov:

 • Platnou bezkontaktnou čipovou kartou typu BČK ŤZP alebo ŤZP-S.
 • Preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • V prípade, ak držiteľ BČK typu ŤZP žiada bezplatnú prepravu pre svojho sprievodcu, je potrebné nárok preukázať preukazom ŤZP-S.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK typu ŤZP je potrebné predložiť tieto doklady:

 • Preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Preukaz totožnosti alebo preukaz totožnosti zákonného zástupcu.
 • V prípade, že žiak ešte nie je držiteľom občianskeho preukazu, potrebuje rodný list (stačí kópia) alebo preukaz poistenca.
 • Potvrdenie o návšteve školy, ktorá sídli na území Bratislavského kraja a je zaradená do siete škôl ako špeciálna škola.
 • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Pri každom zakúpení PCL je potrebné sa preukázať potvrdením o návšteve školy, ktorá sídli na území Bratislavského kraja a je zaradená do siete škôl ako špeciálna škola. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

 • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava
 • Časť B - Tarifa, Článok B.8 - Bonusové zľavy

Sprievodcovia ŤZP-S

Každý držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu. Ak sa vzájomne sprevádzajú dvaja držitelia preukazov ŤZP-S, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len jeden z nich.

Za spôsobilého sprievodcu cestujúceho s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje osoba po dovŕšení 15. roku. U osôb s ťažkým zdravotným postihnutím môže plniť funkciu sprievodcu aj pes so špeciálnym výcvikom.

Vzor BČK typu ŤZP vydanej DPB, a. s.