Predajne

Spôsob úhrady

Vo všetkých predajniach DPB, a. s. sa dá platiť:

 • v hotovosti
 • formou bezhotovostného styku, platobnými kartami
  • Maestro
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • VISA
  • VISA Electron

Bratislavská mestská karta

Vo všetkých predajniach DPB, a. s. sa dá aktivovať aj Bratislavská mestská karta (BMK).

Duplikáty predplatných cestovných lístkov (PCL)

Duplikát PCL je možné vybaviť iba na predajnom mieste na Olejkárskej ul. č. 1.

 • Cestujúci je povinný poškodenie, stratu alebo krádež bezkontaktnej čipovej karty (BČK) nahlásiť emitentovi, ktorý BČK vydal. Podmienky vydania novej BČK sa riadia pravidlami príslušného emitenta.
 • Duplikát PCL vystavuje dopravca, ktorý PCL vydal.
 • V prípade, že cestujúci žiada duplikát PCL, u dopravcu, ktorý BČK nevydal, je zároveň povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vydané emitentom o zablokovaní pôvodnej BČK. Toto potvrdenie musí obsahovať sériové číslo pôvodnej karty.
 • V prípade straty resp. odcudzenia bratislavskej mestskej karty (BMK) s platným PCL, je jej držiteľ povinný okrem peňažného ústavu, osobne oznámiť jej stratu resp. odcudzenie aj DPB, a. s., u ktorého si ju aktivoval a dopravca BMK v systéme zablokuje. Cestujúci dostane po zložení vratnej kaucie náhradnú BČK s duplikátom PCL. Platnosť náhradnej BČK je obmedzená na obdobie platnosti PCL na blokovanej BMK. Na náhradnú BČK sa nový PCL nepredáva. Po vydaní novej BMK bankou a po jej aktivácii u dopravcu je cestujúcemu nahratý duplikát PCL.
 • Za vystavenie duplikátu PCL sa platí manipulačný poplatok v zmysle Cenníka.