Predajne

Spôsob úhrady

Vo všetkých predajniach Dopravného podniku Bratislava sa dá platiť:

 • v hotovosti
 • formou bezhotovostného styku, platobnými kartami
  • Maestro
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • VISA
  • VISA Electron

Duplikáty predplatných cestovných lístkov (PCL)

Duplikát PCL je možné vybaviť iba na predajnom mieste na Olejkárskej ul. č. 1.

 • Cestujúci je povinný poškodenie, stratu alebo krádež bezkontaktnej čipovej karty (BČK) nahlásiť emitentovi, ktorý BČK vydal. Podmienky vydania novej BČK sa riadia pravidlami príslušného emitenta.
 • Duplikát PCL vystavuje dopravca, ktorý PCL vydal.
 • V prípade, že cestujúci žiada duplikát PCL, u dopravcu, ktorý BČK nevydal, je zároveň povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vydané emitentom o zablokovaní pôvodnej BČK. Toto potvrdenie musí obsahovať sériové číslo pôvodnej karty.
 • V prípade straty resp. odcudzenia bratislavskej mestskej karty (BMK) s platným PCL, je jej držiteľ povinný okrem peňažného ústavu, osobne oznámiť jej stratu resp. odcudzenie aj DPB, a. s., u ktorého si ju aktivoval a dopravca BMK v systéme zablokuje. Cestujúci dostane po zložení vratnej kaucie náhradnú BČK s duplikátom PCL. Platnosť náhradnej BČK je obmedzená na obdobie platnosti PCL na blokovanej BMK. Na náhradnú BČK sa nový PCL nepredáva. Po vydaní novej BMK bankou a po jej aktivácii u dopravcu je cestujúcemu nahratý duplikát PCL.
 • Za vystavenie duplikátu PCL sa platí manipulačný poplatok v zmysle Cenníka.