Kontrola cestujúcich

Kontrolu cestovných lístkov a predplatných cestovných lístkov vykonáva revízor, ktorý je oprávnenou osobou Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť. Revízor je povinný preukázať sa počas kontroly odznakom.

Cestujúci je povinný na vyzvanie revízora predložiť na kontrolu cestovný lístok, predplatný cestovný lístok, v prípade zľavneného cestovného lístka spolu s preukážkou na tarifnú zľavu.    Ak má cestujúci zakúpený SMS lístok, je povinný revízorovi predložiť mobilný telefón (mobilné komunikačné zariadenie) k nahliadnutiu.  

Ak sa cestujúci nemôže preukázať platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť pokutu a to buď priamo na mieste, alebo je povinný revízorovi preukázať sa osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

Od 1. júla 2021 je výška pokuty podľa aktuálnej tarify nasledujúca:

  • úhrada priamo na mieste revízorovi: 49 EUR plus výška základného cestovného 0,90 EUR
  • úhrada do 20 pracovných dní: 69 EUR plus výška základného cestovného 0,90 EUR
  • úhrada od 20 pracovných dní: 89 EUR plus výška základného cestovného 0,90 EUR

Pokutu možno uhradiť:

  • priamo vo vozidle revízorovi, kde bude cestujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení pokuty, v hotovosti alebo bezhotovostne - kartou cez POS terminál
  • v pokladni DPB a. s. na Olejkárskej ul. 1
  • bezhotovostným prevodom na č.ú. IBAN: SK80 1111 0000 0011 0136 4027, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol: číslo hlásenky, popis: meno a priezvisko
  • poštovou poukážkou

O ďalších podmienkach úhrady pokuty sa cestujúci dozvie z Informačného letáku, ktorý obdrží pri kontrole tarifného vybavenia cestujúcich.

V prípade nepredloženia (resp. zabudnutia) predplatného cestovného lístka, alebo dokladu oprávňujúceho na zľavu, je možné sa ním dodatočne preukázať spolu s dokladom totožnosti v pokladni DPB a. s. na Olejkárskej ul. 1. Po overení predložených dokladov a posúdení oprávnenosti je potrebné uhradiť manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR s DPH.

Pokladničné hodiny doplatkovej pokladne na Olejkárskej 1 v Bratislave:

Pondelok a streda: 09.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

Utorok, štvrtok a piatok: 07.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.

Technická prestávka   12:00 hod. – 12:30 hod.

Obedňajšia prestávka 12:30 hod. – 13:00 hod.

 
Ak stanovená pokuta nie je uhradená v príslušnej výške a termíne, pristupuje DPB a. s. k vymáhaniu platby prostredníctvom tretej osoby, prípadne môže byť táto pohľadávka postúpená tretej osobe. Zároveň budú od Vás vymáhané vzniknuté úroky z omeškania, súdne poplatky, náklady advokáta a trovy exekúcie.

Prepravný poriadok a tarifa

Aktuálne platný prepravný poriadok a tarify nájdete tu.