Kontrola cestujúcich

Kontrolu cestovných lístkov a predplatných cestovných lístkov vykonáva revízor, ktorý je oprávnenou osobou Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť. Revízor je povinný preukázať sa počas kontroly odznakom.

Cestujúci je povinný na vyzvanie revízora predložiť na kontrolu cestovný lístok, predplatný cestovný lístok, v prípade zľavneného cestovného lístka spolu s preukážkou na tarifnú zľavu. Ak má cestujúci zakúpený SMS lístok, je povinný revízorovi predložiť mobilný telefón (mobilné komunikačné zariadenie) k nahliadnutiu.  
Ak sa cestujúci nemôže preukázať platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť pokutu vo výške do sto násobku základného cestovného a to buď priamo na mieste, alebo je povinný revízorovi preukázať sa osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

Od 1. mája 2014 je výška pokuty podľa aktuálnej tarify nasledujúca:

  • úhrada do 10 nasledujúcich pracovných dní: 50 EUR plus výška základného cestovného 0,70 EUR
  • úhrada od 11. dňa: 70 EUR plus výška základného cestovného 0,70 EUR

Pokutu možno uhradiť:

  • priamo vo vozidle revízorovi, kde bude cestujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení pokuty, v hotovosti alebo bezhotovostne - kartou cez POS terminál
  • v pokladni DPB a. s. na Olejkárskej ul. 1
  • bezhotovostným prevodom na č.ú. IBAN: SK80 1111 0000 0011 0136 4027, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol: číslo hlásenky, popis: meno a priezvisko

O ďalších podmienkach úhrady pokuty sa cestujúci dozvie z Informačného letáku, ktorý obdrží pri kontrole tarifného vybavenia cestujúcich.
V prípade nepredloženia (resp. zabudnutia) predplatného cestovného lístka, alebo dokladu oprávňujúceho na zľavu,  je možné sa ním dodatočne preukázať spolu s dokladom totožnosti v pokladni DPB a. s. na Olejkárskej ul. 1. Po overení predložených dokladov a posúdení oprávnenosti je potrebné uhradiť manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR s DPH.

Pokladničné hodiny doplatkovej pokladne na Olejkárskej 1 v Bratislave:

Pondelok a streda: 09.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

Utorok, štvrtok a piatok: 07.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.

 

Pokladničné hodiny predajne na Hodžovom námestí:

Pondelok – piatok: 06:00 – 20:00 hod.

Sobota: 08:00 – 16:00 hod.

 

Pokladničné hodiny predajne na Hlavnej stanici:

Pondelok – piatok: 05:30 -09:45, 10:15 – 17:30 a 18:00 - 20:30 hod.

Sobota: 08:00 -12:00 a 12:30 – 16:00 hod.Ak stanovená pokuta nie je uhradená v príslušnej výške a termíne, pristupuje DPB a. s. k vymáhaniu platby prostredníctvom advokátskej kancelárie, kedy vzrastá pôvodná pohľadávka v dôsledku uplatnenia nároku advokátom.

Prepravný poriadok a tarifa

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava vydáva podľa zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 7 Prepravný poriadok a zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok.

Od 1. 11. 2015 sa spustila III. etapa integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a pre cestujúcich platí Prepravný poriadok IDS BK.

Pravidelná autobusová medzinárodná doprava

Pravidelná autobusová medzinárodná doprava Bratislava, Wolfsthal, Hainburg, Rajka

SMS cestovné lístky na jednu cestu a výkon prepravnej kontroly

Reklamačný poriadok

Cestná nákladná doprava