Kontrola cestujúcich

Kontrolu cestovných lístkov a predplatných cestovných lístkov vykonáva revízor, ktorý je oprávnenou osobou Dopravného podniku Bratislava. Revízor je povinný preukázať sa počas kontroly odznakom.

Cestujúci je povinný na vyzvanie revízora predložiť na kontrolu cestovný lístok, predplatný cestovný lístok, v prípade zľavneného cestovného lístka spolu s preukážkou na tarifnú zľavu.    Ak má cestujúci zakúpený SMS lístok, je povinný revízorovi predložiť mobilný telefón (mobilné komunikačné zariadenie) k nahliadnutiu.  

Ak sa cestujúci nemôže preukázať platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť pokutu a to buď priamo na mieste, alebo je povinný revízorovi preukázať sa osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

Od 1. júla 2023 je výška pokuty podľa aktuálnej tarify nasledujúca:

 • úhrada priamo na mieste revízorovi: 80 EUR plus výška základného cestovného 1,10 EUR
 • úhrada do 10 pracovných dní: 80 EUR plus výška základného cestovného 1,10 EUR
 • úhrada od 11 pracovných dní: 110 EUR plus výška základného cestovného 1,10 EUR

Pokutu možno uhradiť:

 • priamo vo vozidle revízorovi, kde bude cestujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení pokuty, v hotovosti alebo bezhotovostne - kartou cez POS terminál
 • v pokladni DPB a. s. na Olejkárskej ul. 1
 • bezhotovostným prevodom na č.ú. IBAN: SK80 1111 0000 0011 0136 4027, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol: číslo hlásenky, popis: meno a priezvisko
 • poštovou poukážkou

O ďalších podmienkach úhrady pokuty sa cestujúci dozvie z Informačného letáku, ktorý obdrží pri kontrole tarifného vybavenia cestujúcich.

V prípade nepredloženia (resp. zabudnutia) predplatného cestovného lístka, alebo dokladu oprávňujúceho na zľavu, je možné sa ním dodatočne preukázať spolu s dokladom totožnosti v pokladni DPB a. s. na Olejkárskej ul. 1. Po overení predložených dokladov a posúdení oprávnenosti je potrebné uhradiť manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR s DPH.

Zvýhodnená ponuka zľavy na pokutu

Ako vymeniť svoju pokutu za predplatný cestovný lístok:

Túto ponuku je možné získať a poskytnúť zo strany DPB a.s. pri kúpe predplatného cestovného lístka po zaplatení sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka.

Zľava sa udeľuje na zníženú sadzbu pokuty, a to zľava 80% pri kúpe predplatného cestovného lístka na 365 dní alebo zľava 50% na zníženú sadzbu pokuty pri kúpe predplatného cestovného lístka na 90 dní.

Podmienky ponuky na zníženie pokuty:

 • Kúpa predplatného cestovného lístka (električenky) do 10 dní od udelenia pokuty len na predajných miestach DPB, a.s.
 • Zľava z pokuty len pri kúpe predplatného cestovného lístka na 365 dní alebo 90 dní
 • Zakúpený predplatný cestovný lístok musí obsahovať zónu 100, 101
 • Ponuku je možné využiť len 1x za 2 roky od poskytnutia tejto zľavy
 • Pri využití tejto ponuky, nie je možné tento predplatný cestovný lístok stornovať a požadovať vrátenie alikvotnej čiastky
 • Zľava sa udeľuje na zníženú sadzbu pokuty, nie na cenu predplatného lístka

Pokladničné hodiny doplatkovej pokladne na Olejkárskej 1 v Bratislave:

Pondelok a streda: 09:00 – 12.00 a 13:00 – 17:00 hod.

Utorok, štvrtok a piatok: 07:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hod.

Technická prestávka   12:00 hod. – 12:30 hod.

Obedňajšia prestávka 12:30 hod. – 13:00 hod.

 
Ak stanovená pokuta nie je uhradená v príslušnej výške a termíne, pristupuje DPB a. s. k vymáhaniu platby prostredníctvom tretej osoby, prípadne môže byť táto pohľadávka postúpená tretej osobe. Zároveň budú od Vás vymáhané vzniknuté úroky z omeškania, súdne poplatky, náklady advokáta a trovy exekúcie.

Prepravný poriadok a tarifa

Aktuálne platný prepravný poriadok a tarify nájdete tu.