DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - 2.etapa

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Karlova Ves, Dúbravka

Výška poskytnutého NFP:  23 399 174,49 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je obstaranie 10ks nových jednosmerných električiek štandardnej dĺžky do 32,5m. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 2 hlavné aktivity:

  • Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek).
  • Štúdia realizovateľnosti.

Projekt bude realizovaný na území hlavného mesta SR Bratislavy. Uvedené aktivity sú v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava, Investičná priorita 7ii): Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.

Projekt sa zameriava na riešenie cieľov, ako sú napr.:

  • zlepšenie stavu vozidlového parku (nákup moderných nízkopodlažných vozidiel),
  • nepriamo aj na zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry, keďže nasadenie vozidiel je podmienené kvalitnejšou infraštruktúrou, čo vedie k zvýšeniu cestovnej rýchlosti a pohodlia cestujúcich,
  • ponuka ďalších kvalitatívnych podmienok premávky,
  • ekologizácia dopravy.

 

Projekt obnovy vozidiel mestskej dráhovej dopravy – električiek DPB ako výhradného poskytovateľa prepravných služieb na území mesta Bratislava a významného dopravcu v IDS BK, prispeje k trvalo udržateľnej mobilite na území mesta, najmä na kľúčových radiálach, kde budú nové vozidlá nasadzované, t. j. Dúbravsko-karloveskej radiále. Moderné, vysokokapacitné vozidlá budú schopné zvládnuť aj predpokladaný mobilitný nárast a zároveň zatraktívnia, spolu s prebiehajúcou a plánovanou výstavbou a modernizáciou siete električkových tratí, systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, s cieľom pozitívneho vplyvu na deľbu prepravnej práce v prospech VHD.

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 10

Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 4 200 000

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk