DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - 2.etapa

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom projektu je obstaranie 10ks nových električiek štandardnej dĺžky do 32,5 m. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 2 hlavné aktivity, ktorými sú obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek) a štúdia realizovateľnosti. Projekt bude realizovaný na území hlavného mesta SR Bratislavy. Uvedené aktivity sú v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava, Investičná priorita 7ii): Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. Projekt sa zameriava na riešenie cieľov, ktorými sú zlepšenie stavu vozidlového parku, nepriamo aj na zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry, ponuka ďalších kvalitatívnych podmienok premávky, ekologizácia dopravy. Projekt obnovy vozidiel mestskej dráhovej dopravy – električiek DPB ako výhradného poskytovateľa prepravných služieb na území mesta Bratislava a významného dopravcu v IDS BK, prispeje k trvalo udržateľnej mobilite na území mesta, najmä na kľúčových radiálach, kde budú nové vozidlá nasadzované, t. j. Dúbravsko-karloveskej radiále. Moderné, vysokokapacitné vozidlá budú schopné zvládnuť aj predpokladaný mobilitný nárast a zároveň zatraktívnia, spolu s prebiehajúcou a plánovanou výstavbou a modernizáciou siete električkových tratí, systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, s cieľom pozitívneho vplyvu na deľbu prepravnej práce v prospech VHD.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Bratislava - mestská časť Rača

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Výška zazmluvneného NFP:

23 399 174,49 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk