Električky pre Bratislavu

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Električky pre Bratislavu

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom projektu je obstaranie 10 ks nových obojsmerných električiek štandardnej dĺžky 32,5 m. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 1 hlavnú aktivitu, a to obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek). Projekt bude realizovaný na území hlavného mesta SR Bratislavy. Uvedená aktivita je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava, Investičná priorita 7ii): Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. Projekt sa zameriava na riešenie cieľov, ako sú napr. zlepšenie stavu vozidlového parku, nepriamo na zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry, rýchlosti a pohodlia cestujúcich, ponuka ďalších kvalitatívnych podmienok premávky, ekologizácia dopravy.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Bratislava – mestská časť Ružinov

Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Výška zazmluvneného NFP:

25 659 791,05 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Štúdia realizovateľnosti

EIA

Zmluva o NFP