Zľavy - Dieťa/mladistvý od 6. roku do dovŕšenia 18. roku

Dieťa/mladistvý od 6. roku do dovŕšenia 18. roku má nárok na zľavnené cestovné vo výške viac ako 50% zo základného cestovného.

Pri cestovaní s jednorazovým cestovným lístkom (JCL) dieťa/mladistvý do dovŕšenia 18. roku svoj nárok na zľavnenú prepravu nepreukazuje.

V prípade pochybnosti o veku dieťaťa/mladistvého, preukazuje vek vierohodným dokladom, napr. preukazom poistenca, občianskym preukazom, medzinárodným preukazom žiaka ISIC platným pre daný školský rok. Ak dieťa/mladistvý nevie preukázať nárok na zľavnenú prepravu, nárok na zľavnenú prepravu nebude uznaný.

Koniec platnosti nároku na zľavu

  • Dieťaťu/mladistvému sa platnosť zľavy nastavuje od 1. septembra roku, v ktorom školský rok začína, do 30. septembra roku, keď školský rok končí. V záverečnom ročníku sa zľava nastavuje do 30. júna roku, v ktorom školský rok končí.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

Doklady potrebné k vystaveniu bezkontaktnej čipovej karty (BČK) typu DIEŤA/MLADISTVÝ:

  • Preukaz totožnosti alebo preukaz totožnosti zákonného zástupcu.
  • Vprípade, že dieťa/mladistvý ešte nie je držiteľom občianskeho preukazu, potrebuje rodný list (stačí kópia) alebo preukaz poistenca.
  • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK typu DIEŤA/MLADISTVÝ vydanej DPB, a. s.

   

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

  • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava