Trolejbusy pre Bratislavu

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Trolejbusy pre Bratislavu

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom projektu je obstaranie 50 ks nových trolejbusov. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 4 hlavné aktivity, ktorými sú štúdia realizovateľnosti, obstaranie 16ks veľkokapacitných 24m trolejbusov, obstaranie 23ks hybridných 18m trolejbusov, obstaranie 11ks hybridných 12m trolejbusov. Uvedené aktivity sú v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava, Investičná priorita 7ii): Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. Nasadenie nových, moderných trolejbusov s lepšími technickými parametrami spolu s modernizáciou siete trolejbusových tratí umožní prepravu väčšieho počtu cestujúcich, zvýši sa bezpečnosť cestujúcich, presnosť a pravidelnosť MHD, čo prispeje k nárastu počtu cestujúcich v MHD a k zvráteniu trendu vývoja podielu prepravnej práce medzi MHD a individuálnou automobilovou dopravou. Cestujúci, ktorí zmenia svoju preferenciu na environmentálne priaznivý dopravný mód, nebudú produkovať emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, odľahčí sa infraštruktúra statickej dopravy v meste a obyvatelia pocítia znížený dopad hluku a vibrácií.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Bratislava - mestská časť Ružinov

Bratislava - mestská časť Vrakúňa

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Výška zazmluvneného NFP:

43 364 756,72 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk