Trolejbusy pre Bratislavu

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Karlova Ves

Výška poskytnutého NFP: 43 364 756,72  EUR


Stručný opis projektu

Cieľom projektu je obstaranie 50 ks nových trolejbusov. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 4 hlavné aktivity:

Aktivita 1: Štúdia realizovateľnosti

Aktivita 2: Obstaranie 16ks veľkokapacitných 24m trolejbusov

Aktivita 3: Obstaranie 23ks hybridných 18m trolejbusov

Aktivita 4: Obstaranie 11ks hybridných 12m trolejbusov

Uvedené aktivity sú v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava, Investičná priorita 7ii): Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.

Projekt sa zameriava na riešenie cieľov, ako sú napr.:

  • zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania,
  • zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia,
  • zvýšenie bezpečnosti prevádzky,
  • zvýšenie bezpečnosti cestujúcich.

Nasadenie nových, moderných trolejbusov s lepšími technickými parametrami spolu s modernizáciou siete trolejbusových tratí umožní prepravu väčšieho počtu cestujúcich, zvýši sa bezpečnosť cestujúcich, presnosť a pravidelnosť MHD, čo prispeje k nárastu počtu cestujúcich v MHD a k zvráteniu trendu vývoja podielu prepravnej práce medzi MHD a individuálnou automobilovou dopravou. Cestujúci, ktorí zmenia svoju preferenciu na environmentálne priaznivý dopravný mód, nebudú produkovať emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, odľahčí sa infraštruktúra statickej dopravy v meste a obyvatelia pocítia znížený dopad hluku a vibrácií.

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 8 010 350

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 50

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk