Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska

Názov prijímateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Názov partnera:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska

Cieľ a stručný popis projektu:

Navrhovaný projekt sa skladá z hlavnej aktivity, ktorú bude realizovať prijímateľ – Hlavné mesto SR Bratislava a druhej hlavnej aktivity, ktorú bude realizovať partner projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Prvým cieľom projektu je zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity, ktorá spočíva v odbornom dohľade nad prípravou projektovej dokumentácie a zapojení  sa do procesu pripomienkovania a následne vo vypracovaní správy z kontroly kvality projektovej dokumentácie. Predmetná projektová dokumentácia sa vzťahuje na meniareň Kaštieľska, ktorá obsahuje stavebnú a špeciálnu technologickú časť. Druhým cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu novej meniarne s pracovným názvom Kaštieľska 20. Predkladaný projekt nadväzuje na už schválený projekt s názvom „Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, kód projektu ITMS2014+ 311031BNT2,  ktorý sa realizuje v rámci OPII. V ďalšom kroku chce prijímateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave. Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Výška zazmluvneného NFP:

93 717,50 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk