Infolinka: 02 5950 5950

Verejné informácie

Z dôvodu migrácie novej webstránky DPB, chýba časť zmlúv a dokumentov na webe. DPB to uverejní v čo najkratšom čase. Za pochopenie ďakujeme. 

Verejné obstarávanie

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je právnickou osobou, na ktorú má Hlavné mesto SR Bratislava priamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu a pravidiel, ktorými sa Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť spravuje a vykonáva činnosti uvedené v § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť postupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak verejný obstarávateľ poskytne Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť ako obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Vybavuje: Kontakt na zodpovednú osobu je uvedený vždy v súťazných podkladoch.

Povinné zverejňovanie

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.

Výročné správy

Prístup k informáciám

Podľa ust. § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Prístup k informáciám obmedzujú § 8 až 11 zákona za podmienok uvedených v § 12 zákona.

Žiadateľ môže žiadosť o poskytnutie informácie podať písomne osobne alebo poštou do podateľne povinnej osoby na Olejkárskej č. 1.
Žiadosti je možné podávať i ústne priamo na právny odbor povinnej osoby v určených stránkových hodinách:

  • Utorok: 9,00 h - 14,00 h (od 11,30 h do 12,00 h obedňajšia prestávka)
  • Štvrtok: 9,00 h - 14,00 h (od 11,30 h do 12,00 h obedňajšia prestávka)

Informácie je možno sprístupniť ústne, nahliadnutím do spisu, formou výpisu, sprístupnením kópií, telefonicky, faxom, elektronickou poštou na e-mailovú adresu: zakon.informacie@dpb.sk.
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti dané § 14 ods. 2 zákona, povinná osoba vyzve žiadateľa v zákonom stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, na doplnenie žiadosti. Ak ju žiadateľ v lehote, ktorá mu bude určená nedoplní, žiadosť sa z tohto dôvodu odloží. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 písm. a), b), c) môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o ďalších 8 pracovných dní, príp. o 15 pracovných dní pri podaní žiadosti osobou so zmyslovým postihnutím.

Úhrada nákladov:

  • náklady (materiálne náklady spojené s vybavením žiadosti, t. j. podľa formy poskytnutia informácie, počtu listov, pri doručovaní obálka, poštovné) podľa sadzobníka úhrad DPB, a. s. je možné uhradiť priamo v pokladni DPB, a. s. na Olejkárskej ul., resp. poštovou poukážkou, formou dobierkového listu.
  • náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša DPB, a. s.