Infolinka: 02 5950 5950

Verejné informácie

Verejné obstarávanie

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť na zadávanie zákaziek používa aj Elektronický kontraktačný systém (EKS). Všetky zákazky zadávané v EKS nájdete tu:

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/1540

Na zadávanie zákaziek Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť využíva informačný systém Josephine. Všetky tam zverejnené zákazky spolu s kompletnou dokumentáciou nájdete na:

https://josephine.proebiz.com/sk/profile/492736

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je právnickou osobou, na ktorú má Hlavné mesto SR Bratislava priamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu a pravidiel, ktorými sa Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť spravuje a vykonáva činnosti uvedené v § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť postupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak verejný obstarávateľ poskytne Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť ako obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Vybavuje: Kontakt na zodpovednú osobu je uvedený vždy v súťazných podkladoch.

Povinné zverejňovanie

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.

Sponzorské príspevky a spolupráce

Výročné správy

Prístup k informáciám

Podľa ust. § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Prístup k informáciám obmedzujú § 8 až 11 zákona za podmienok uvedených v § 12 zákona.

Žiadateľ môže žiadosť o poskytnutie informácie podať písomne osobne alebo poštou do podateľne povinnej osoby na Olejkárskej č. 1.
Žiadosti je možné podávať i ústne priamo na právny odbor povinnej osoby v určených stránkových hodinách:

  • Utorok: 9:00 - 14:00 (od 11:30 do 12:00 obedňajšia prestávka)
  • Štvrtok: 9:00 - 14:00 (od 11:30 do 12:00 obedňajšia prestávka)

Informácie je možno sprístupniť ústne, nahliadnutím do spisu, formou výpisu, sprístupnením kópií, telefonicky, faxom, elektronickou poštou na e-mailovú adresu: zakon.informacie@dpb.sk.
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti dané § 14 ods. 2 zákona, povinná osoba vyzve žiadateľa v zákonom stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, na doplnenie žiadosti. Ak ju žiadateľ v lehote, ktorá mu bude určená nedoplní, žiadosť sa z tohto dôvodu odloží. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 písm. a), b), c) môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o ďalších 8 pracovných dní, príp. o 15 pracovných dní pri podaní žiadosti osobou so zmyslovým postihnutím.

Úhrada nákladov:

  • náklady (materiálne náklady spojené s vybavením žiadosti, t. j. podľa formy poskytnutia informácie, počtu listov, pri doručovaní obálka, poštovné) podľa sadzobníka úhrad DPB, a. s. je možné uhradiť priamo v pokladni DPB, a. s. na Olejkárskej 1, resp. poštovou poukážkou, formou dobierkového listu.
  • náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša DPB, a. s.