Prepravný poriadok a tarifa

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava vydáva podľa zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 7 Prepravný poriadok a zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok.

Integrovaný dopravný systém

Medzinárodná doprava

Prepravný poriadok pravidelnej medzinárodnej dopravy

SMS cestovné lístky

Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Bratislave SMS cestovné lístky na jednu cestu a výkon prepravnej kontroly

Nákladná doprava

Prepravný poriadok nákladnej dopravy