Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

Názov prijímateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Názov partnera:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Cieľ a stručný popis projektu:

Prvým cieľom projektu je zabezpečenie Plánu organizácie MHD pre trať: Nová trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná. Táto aktivita projektu bude realizovaná prijímateľom projektu – Hlavné mesto SR Bratislava. Druhým cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Nová trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná. Táto aktivita projektu bude realizovaná partnerom projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Kompletná projektová dokumentácia predstavuje optimálne riešenie realizácie stavby pre novú trolejbusovú trať Trenčianska – Hraničná. V ďalšom kroku chce prijímateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave. Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Výška zazmluvneného NFP:

456 610,69 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk