Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava:       1 092, 45 €

Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:  455 518,24 €

Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 456 610,69 €

Stručný opis projektu:

Aktivity realizované prijímateľom projektu: Hlavné mesto SR Bratislava:

Aktivita č. 1: Plán organizácie MHD – Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

Aktivita spočíva v príprave dokumentácie Plánu organizácie MHD, ktorá začne počas realizácie projekčných prác a bude slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác.

 

Aktivity realizované partnerom projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:

Aktivita č. 1: Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, ktorá má za cieľ predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na ulici Trenčianska smerom ku ulici Bajkalská s pokračovaním vpravo po ulici Bajkalská až po existujúcu trolejbusovú trať na Prievozskej ulici, do ktorej by bola zaústená ľavým odbočením v smere von z mesta. Následne by sa v križovatke Prievozská – Mierová – Hraničná zrealizovalo pravé odbočenie z existujúcej trolejbusovej trate do ulice Hraničná a napokon opätovne pravým odbočením do ulice Mlynské nivy, kde by sa trať zakončila v kruhovom objazde a následne cesta späť po ulici Mlynské nivy, potom vľavo do ulice Hraničná s priamym zaústením do existujúcej trolejbusovej trate v križovatke Hraničná – Mierová – Prievozská. Toto predĺženie trolejbusovej trate a príprava na nové 24 m trolejbusy si vyžiada okrem napojenia nových trolejbusových tratí aj úpravu / zmenu existujúceho napájania trolejbusových tratí na uliciach Prievozská, Gagarinova a Mierová. 

Kompletná projektová dokumentácia predstavuje optimálne riešenie realizácie stavby pre novú trolejbusovú trať Trenčianska – Hraničná. V ďalšom kroku chce prijímateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave. Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za prijímateľa projektu – Hlavné mesto SR Bratislava:

Aktivita č. 1: Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za partnera projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:

Aktivita č. 1: Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 5

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk