Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany – projekčné práce

Cieľ a stručný popis projektu:

Údržbová základňa v Krasňanoch je lokalizovaná v mestskej časti Bratislava – Rača. V súčasnosti sú v depe umiestnené objekty pre údržbu a opravu vozidiel električiek a autobusov. Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v údržbovej základni v Krasňanoch vyriešiť, resp. aktivity, ktoré budú, odstránenie jestvujúcich nevyužívaných objektov, tak aby sa dobudovali objekty, ktoré sú potrebné na vykonávanie údržby, modernizácia existujúcich, príp. výstavba nových objektov, kde sa umiestni nová technológia, úprava príp. výstavba koľajísk vrátane zabezpečovacích zariadení, úprava príp. výstavba spevnených plôch, výber nových technologických zariadení, zabezpečenie silno prúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov, riešenie zásobovania vodou, plynom a odkanalizovanie plôch. Cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre modernizáciu údržbovej základne. V ďalšom kroku chce žiadateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zlepšenie kvality údržby dráhových vozidiel MHD. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Rača

Výška zazmluvneného NFP:

1 686 886,48 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk