DPB, Modernizácia údržbovej základne 2.etapa

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

DPB, Modernizácia údržbovej základne 2. etapa

Cieľ a stručný popis projektu:

Lokalizácia projektu je určená na areál Jurajov Dvor v mestskej časti Nové mesto Bratislava. Projekt bude spočívať vo výstavbe prevádzkovej plochy trolejbusov, ktorá bude slúžiť pre parkovanie 56 trolejbusov. Napájanie trolejového vedenia sa zabezpečí dozbrojením existujúcej meniarne Jurajov dvor. Sociálne zázemie pre vodičov a výpravcov vytvorí nový dispečing - výpravňa. Výstavbou týchto objektov sa sústredí odstavovanie a výprava trolejbusov na jedno miesto v areáli. Významnou investíciou je výstavba nastavovacej a skúšobnej haly pre električky. Realizáciou sa vytvoria podmienky pre tzv. oživovanie a bezpečné skúšanie VN elektrických obvodov električiek po opravách vyšších stupňov. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Výška zazmluvneného NFP:

8 303 345,80 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Štúdia uskutočniteľnosti

CBA

Ekonomická správa

EIA

Zmluva o dielo

Zákazka UVO