Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor – projekčné práce

Cieľ a stručný popis projektu:

Údržbová základňa Jurajov dvor je v súčasnosti využívaný DPB pre prevádzku a údržbu električiek, trolejbusov a autobusov. Nachádzajú sa tu potrebné zázemia pre zabezpečenie údržby vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou areálu sú aj rozsiahle parkovacie plochy pre nočné parkovanie vozového parku. Jestvujúce objekty areálu v minulosti prešli rekonštrukciou a dostavbou. Jednalo sa o zrealizovanú 1. etapu a 2. etapu modernizácie. Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v údržbovej základni v Jurajovom dvore vyriešiť, resp. aktivity, ktoré budú realizované sú modernizácia a návrh nových objektov, úprava a návrh nových koľajísk vrátane zabezpečovacích zariadení, úprava a návrh nových spevnených plôch, návrh technologických zariadení, zabezpečenie silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov, riešenie zásobovania vodou, plynom a odkanalizovanie plôch. Projektom Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce bude zabezpečená príprava projektových prác, ktoré spracujú vyššie uvedené úlohy do podoby definovanej zadaním, a ktoré budú následne použité ako strategický podklad pre dodávateľa pri realizácii samotnej modernizácie – stavebných prácach. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Výška zazmluvneného NFP:

2 697 448,98 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk