Zľavy - Dôchodcovia od 63 do 70 rokov

Cestujúci starší ako 63 rokov majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50% zo základného cestovného.

Nárok na zľavnené cestovné sa pri cestovaní preukazuje

Pri cestovaní s jednorázovým cestovným lístkom (JCL) nárok na zľavnené cestovné je potrebné preukázať niektorým z nasledujúcich dokladov:

  • Platnou bezkontaktnou čipovou kartou BČK typu Dôchodca
  • Preukazom totožnosti

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK typu Dôchodca, alebo preukazu na zľavu je potrebné predložiť tieto doklady:

  • Preukaz totožnosti
  • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK a vzor Preukazu na zľavu typ SENIOR, vydaných DPB, a. s.

   

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

  • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava