Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu - modernizácie dvoch električkových tratí (Električková trať Detvianska – Záhumenice a Električková trať Americké námestie), modernizácie štyroch meniarní (Meniareň Februárová, Meniareň Krasňany, Meniareň Záhumenice a Meniareň Dolné hony) a modernizácie trakčných napájacích káblov v dvoch lokalitách (Dolné hony a Ružová dolina).

Hlavnými aktivitami projektu dôjde k naplneniu cieľov definovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, konkrétne k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava a vychádza z Plánu udržateľnej mobility Bratislavského kraja a Územného generelu dopravy.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava I

Bratislava II

Bratislava III

 

Výška zazmluvneného NFP:

25 640 042,23 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk