Vozový park elektrobusov v Bratislave

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Vozový park elektrobusov v Bratislave

Cieľ a stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschoponosti verejnej osobnej dopravy v meste Bratislava. Projekt je v súlade a nadväzuje na nasledovné aktivity Špecifického cieľa 1.2.1. IROP:  zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy - nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry. Zámerom projektu je nakúpiť 16  elektrobusov do 12,2m s pantografom a 2 elektrobusy do 9m s pantografom a plne ich využiť v mestskej hromadnej doprave. Dodávateľom elektrobusov bude Sor Libchavy spol. s. r. o. Z projektu nakúpené elektrobusy sa predpokladajú využiť na linkách č. 27, 43, 52, 53, 65, 66, 80, 94 a 151. Prínosmi projektu sú zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských častiach a rovnako aj v relaxačných zónach na nulové emisie (v prípade elektrického kúrenia), zníženie hlukovej záťaže, využitie moderného a perspektívneho spôsobu hromadnej dopravy osôb, zníženie energetickej náročnosti aj vplyvom možnosti rekuperácie energie pri brzdení, zvýšená kultúra cestovania v nehlučnom a k prírode šetrnom autobuse.

Miesto realizácie projektu:

Z projektu nakúpené elektrobusy sa predpokladá využiť na nasledovných linkách:

Linka 27 - Minibusová linka obsluhujúca husto osídlenú oblasť Bratislavy

Linka 43 - Linka premáva z širšieho centra mesta do Lesoparku

Linka 52 - Linka spájajúca dve sídliská Bratislavy

Linka 53 - Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do okrajovej časti Bratislavy

Linka 65 - Linka spájajúca mestskú časť Rača a Dolné hony

Linka 66 - Linka obsluhujúca mestskú časť Ružinov

Linka 80 - Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do sídliska Petržalka

Linka 94 - Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do sídliska Petržalka

Linka 151 - Minibusová linka premáva v novo budovanej vilovej štvrti, ukľudneným územím v oblasti rodinných domov

Výška zazmluvneného NFP:

9 500 000,00 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“