Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra

Názov prijímateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Názov partnera:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka - Riviéra

Cieľ a stručný popis projektu:

Prvým cieľom projektu je zabezpečenie Plánov organizácie MHD pre trate: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra a Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Tieto aktivity projektu budú realizované prijímateľom projektu – Hlavné mesto SR Bratislava. Druhým cieľom projektu je zabezpečenie projektových dokumentácií pre stavby: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra a Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Tieto aktivity projektu budú realizované partnerom projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Výška zazmluvneného NFP:

1 831 356,40 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk