Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 2 184,89 €

Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:  1 829 171,51 €

Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt:  1 831 356,40 €

Stručný opis projektu:

Aktivity realizované prijímateľom projektu: Hlavné mesto SR

Aktivita č. 1: Plán organizácie MHD – Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Aktivita č. 2: Plán organizácie MHD – Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Aktivity spočívajú v príprave dokumentácií plánu organizácie MHD, ktoré začnú počas realizácie projekčných prác a budú slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác. 

Aktivity realizované partnerom projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:

Aktivita č. 1: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra, ktorá má za cieľ navrhnúť prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina.

Aktivita č. 2: Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica, ktorej cieľom je komplexná modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica, vybudovanie novej trate v obratisku Hlavná stanica a modernizácia meniarní Lešková a Hroboňová. 

Kompletná projektová dokumentácia predstavuje optimálne riešenie realizácie stavby pre nové trolejbusové trate, ako aj modernizáciu trolejbusovej trate a modernizáciu meniarní. V ďalšom kroku chce prijímateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave. Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Merateľný ukazovateľ projektu:

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za prijímateľa projektu – Hlavné mesto SR Bratislava:

Aktivita č. 1: Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1 

Aktivita č. 2: Plán organizácie MHD - Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1

 

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za partnera projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:

Aktivita č. 1: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 5 

Aktivita č. 2: Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu - 5

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk