Infolinka: 02 5950 5950

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – Základné informácie

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

Základné informácie k ochrane osobných údajov sú určené všetkým záujemcom o sprostredkovanie informácií, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V tomto dokumente je možné nájsť základné informácie o prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe, rozsahu a účeloch spracúvania osobných údajov, ako aj informácie o uchovávaní a poskytovaní osobných údajov. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu a zverejnené na internetovej stránke www.dpb.sk, na predajných miestach, ako aj vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy.

Obsah dokumentu

• Prevádzkovateľ
• Zodpovedná osoba
• Základné pojmy
• Spracúvanie osobných údajov na základe zákona
• Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu
• Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu
• Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
• Poskytovanie osobných údajov
• Kategórie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom 
• Uchovávanie osobných údajov
• Práva dotknutých osôb


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, Tel: +421 2 5950 5950, E-mail: info@dpb.sk (ďalej len „DPB“ alebo „prevádzkovateľ“).


Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ poveril na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať:

e-mailom na adrese zodpovednaosoba@dpb.sk;

písomne na adrese Zodpovedná osoba, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava;


Základné pojmy

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba – je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú;

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Príjemca – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

Spracúvanie – Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov;


Spracúvanie osobných údajov na základe zákona

DPB ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. V rámci činnosti DPB môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov najmä na nasledujúce účely spracúvania:

Evidencia cestujúcich bez platného tarifného vybavenia vo vozidlách DPB a odstúpenie osobných údajov na vymáhanie pohľadávky DPB
Právnym základom je najmä zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.

Overenie totožnosti vlastníka stratenej veci – nájdenej veci pri jej prevzatí v DPB
Právnym základom je najmä zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Došetrenie a doriešenie udalostí (nehody a škody na majetku DPB) v premávke MHD, odškodnenie iných účastníkov nehôd a škôd, štatistiky dopravných nehôd a škôd na majetku DPB, vysporiadanie poistných udalostí so zmluvne viazanou poisťovňou
Právnym základom je najmä zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v súlade s vykonávacou vyhláškou 9/2009), zákon č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a zákon č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

Vymáhanie pohľadávok
Právnym základom je najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Vybavovanie súdnych sporov
Právnym základom je najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Vybavovanie sťažností
Právnym základom je najmä zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
Právnym základom je najmä zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vedenie evidencie podnetov
Právnym základom je najmä zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vybavovanie žiadostí o potvrdenia vyhotovené prevádzkovateľom pre žiadateľov t. j. dotknuté osoby, o spracúvaní jeho osobných údajov
Právnym základom je najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejné obstarávanie
Právnym základom je najmä zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov


Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu

DPB ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom právnym základom pre takéto spracúvanie je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. V rámci činnosti DPB môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov najmä na nasledujúce účely spracúvania:

• Evidencia cestujúcich s tarifným vybavením formou zakúpenia predplatného cestovného lístka, BMK, ISIC, SeniorPas, na bezkontaktnú platobnú kartu
• Zakúpenie bezkontaktnej čipovej karty elektronickou formou
• Evidencia cestujúcich – držiteľov elektronickej peňaženky na zakúpenie elektronického cestovného lístka, predplatného cestovného lístka, BMK, ISIC,
• IS Evidencia držiteľov BČK – bezplatné cestovanie: bezpríspevkoví darcovia krvi držitelia Diamantovej Jánskeho plakety, účastníci protifašistického odboja s rodinnými príslušníkmi, protikomunistického odboja a politických väzňov s rodinnými príslušníkmi


Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

V prípadoch, v ktorých nie je možné spracúvanie osobných údajov na základe zákona, alebo na základe plnenia zmluvného vzťahu, DPB spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia na základe súhlasov dotknutých osôb udelených DPB na stanovený rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a dobu spracúvania. DPB je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania. DPB spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na:

• účel vydávania časopisu,
• účel marketingu,
• účel identifikácie súťažiaceho.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na odvolanie súhlasu poštou na adresu Zodpovedná osoba, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava.


Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

DPB ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia na účely oprávneného záujmu, ktorý DPB ako prevádzkovateľ sleduje ochranu života, zdravia, majetku dotknutej osoby, bezpečnosť prepravy, bezpečnosť prevádzkovania dráhy a ochranu majetku prevádzkovateľa. Na tento účel DPB využíva nasledujúce technické prostriedky:

Kamerové systémy:

  • vo vozidlách MHD (autobusy, električky, trolejbusy)
  • z vozidiel MHD
  • v objektoch DPB a v iných objektoch v správe DPB (napr. tunel pod hradom)

Audiozáznamy:

• Audiozáznam z prepravnej kontroly
• Hlasové záznamy z Dispečingu a Energodispečingu
• Audiozáznam z call centrum

Tieto systémy spracúvajú osobné údaje v rozsahu zvukového záznamu tých dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú vo vozidlách MHD, v ich blízkosti, alebo komunikujú s call centrom.

Každý objekt s monitorovacím kamerovým systémom alebo audiozáznamom je označený v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doba uchovávania záznamu z kamerového systému je max. 15 dní a z audiozáznamu max. 15 dní.


Poskytovanie osobných údajov

DPB osobné údaje, ktoré spracúva neposkytuje iným subjektom, okrem prípadov existencie právneho základu na poskytnutie osobných údajov inému subjektu (napr. orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom), písomného pokynu, alebo súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť dotknutá osoba vopred informovaná.


Kategórie osobných údajov

DPB v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov dotknutej osoby, alebo jeho zákonného zástupcu. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

• identifikačné údaje (napríklad titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo ID karty alebo číslo pasu, štátna príslušnosť);
• kontaktné údaje (napríklad telefón, fax, mobil, e-mail, adresa trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa);
• údaje potrebné na priznanie zľavy z cestovného (napríklad názov a adresa školy, pečiatka a podpis povereného zamestnanca školy, doklad o priznaní ŤZP/ŤZP-S, insolventnosť, informácie zo Sociálnej poisťovne);
• videá a audiozáznamy (napr. kamerové záznamy prevádzkovateľa, nahrávky hovorov na call centrum, nahrávky z prepravnej kontroly, hlasové záznamy z rádiostaníc);
• fotografie (napr. pri evidencii cestujúcich alebo súvisiace s marketingovými aktivitami);
• iné údaje súvisiace s účelom spracúvania (napríklad výpis z bankového účtu);


Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom

Spracúvanie osobných údajov môže DPB v zmysle článku 28 nariadenia uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. V zmysle uvedeného DPB využíva ako prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

• spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie;
• spoločnosti zabezpečujúce podporu informačných technológií a systémov;
• spoločnosti zabezpečujúce prenos dát;
• spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity;
• spoločnosti zabezpečujúce fyzickú a objektovú bezpečnosť;
• spoločnosti zabezpečujúce správu a vymáhanie pohľadávok;
• spoločnosti zabezpečujúce podporu pri plnení povinností v oblasti ľudských zdrojov;


Uchovávanie osobných údajov

DPB uchováva osobné údaje dotknutých osôb najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa tieto osobné údaje spracúvajú.

DPB bude uchovávať osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe osobitných právnych predpisov počas doby, ktorú tieto právne predpisy určujú.

DPB bude osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov uchovávať po uplynutí doby, na ktorú bol súhlas udelený, alebo po jeho odvolaní uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov DPB. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.


Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba môže žiadosť o prístup k osobným údajom zaslať e-mailom na adresu zodpovednaosoba@dpb.sk, prípadne poštou na adresu Zodpovedná osoba, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava“.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, boli vymazané, avšak za presne stanovených podmienok. DPB nie je oprávnený vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe osobitných právnych predpisov, avšak DPB je povinný vymazať osobné údaje, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali v zmysle zákonom stanovených podmienok. Ak dotknutá osoba, ktorá DPB udelila súhlas so spracúvaním údajov, požiada o ich výmaz, DPB tak učiní bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba má právo na to, aby DPB obmedzila spracúvanie osobných údajov, a to za predpokladu, že dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo je spracúvanie protizákonné, alebo DPB ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje dotknutej osoby na účel spracúvania, na ktorý ich získala.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založeného na uvedených ustanoveniach nariadenia. Toto právo je možné uplatniť iba v prípade osobných údajov, na spracúvanie ktorých dotknutá osoba udelila súhlas.

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.