Lístok - Denný cestovný lístok papierový

Denný cestovný lístok sa vydáva v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe. Denný cestovný lístok platí v rozsahu zónovej a časovej (vyznačenej v hodinách) platnosti na vykonanie cesty na všetkých linkách, zaradených do IDS BK. Počas platnosti cestovného lístka možno neobmedzene prestupovať.

Zónová platnosť

Denné cestovné lístky sú platné na tieto zóny

  1. lístky platné na zóny 100 + 101
  2. sieťový cestovný lístok - nemá zónové obmedzenie, v rámci jeho časovej platnosti môžete cestovať vo všetkých zónach IDS BK.

Časová platnosť

Dĺžka časovej platnosti papierového lístka závisí od typu lístka a je na ňom uvedená. Na papierových cestovných lístkoch je vytlačená informácia o časovej platnosti lístka. Časová platnosť denného cestovného lístka je stanovená časovým intervalom, počas ktorého cestovný lístok platí a to od času označenia, príp. výdaja denného cestovného lístka.

Denný cestovný lístok má nasledovnú časovú platnosť: 24 hodín, 72 hodín. Počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja s držiteľom základného denného cestovného lístka môže cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až 3 deti do dovŕšenia 18 rokov. Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine cestujúcich je 1 dospelý a 1 dieťa (vo veku 0 až 17,99 rokov).

Kde si zakúpiť papierový denný cestovný lístok

  • v predajniach DPB, a. s.
  • v automatoch na predaj cestovných lístkov umiestnených na zastávkach (žlté automaty), ktoré poskytujú predaj len 24 hodinových cestovných lístkov
  • u províznych predajcov, ako sú napríklad stánky PNS
  • vo vozidlách regionálnych autobusov

Ako sa papierový denný cestovný lístok používa

Papierové cestovné lístky je potrebné pri prvom nástupe do vozidla ihneď označiť v označovači cestovných lístkov. Označovače cestovných lístkov sa nachádzajú pri dverách vo vozidlách MHD.

Označenie cestovného lístka je nutné vykonať tak, aby boli údaje vytlačené na vyznačenom mieste, tzn. vsunutím cestovného lístka do štrbiny OCL lícom hore v smere vyznačenej šípky. Tieto údaje sú podstatné pre určenie platnosti cestovného lístka, preto je cestujúci povinný skontrolovať správnosť označenia cestovného lístka.

Neoznačený, nesprávne označený, viackrát označený, poškodený, natrhnutý, neúplný či inak znehodnotený cestovný lístok je neplatný.

V prípade, že najbližší OCL vo vozidle alebo na nástupišti je nefunkčný, cestujúci je povinný označiť si cestovný lístok v inom OCL. Ak sa vo vozidle alebo na nástupišti nenachádza žiaden iný funkčný OCL cestujúci vo vlastnom záujme:

  • v MHD informuje vodiča vozidla po príchode do nasledujúcej zastávky, ktorý rozhodne o ďalšom postupe (predá cestujúcemu cestovný lístok, ak to nie je možné, umožní cestujúcemu cestovať v danom vozidle aj bez označeného lístka)
  • v PAD informuje vodiča vozidla, ktorý rozhodne o ďalšom postupe (predá cestujúcemu cestovný lístok, ak to nie je možné, umožní cestujúcemu cestovať v danom vozidle aj bez označeného lístka)
  • pri nástupe do vlaku sám vyhľadá sprevádzajúci personál vlaku a oznámi mu túto skutočnosť. Sprevádzajúci personál zapíše platnosť (dátum, čas a tarifná zóna nástupu) ručne a potvrdí ju pečiatkou.

Pri nástupe do vozidla musí mať cestujúci platný cestovný lístok aspoň na taký zónový a časový úsek, aký je potrebný na docestovanie do najbližšej zastávky. V prípade pokračovania v ceste je cestujúci povinný označiť si, alebo zakúpiť si ďalší cestovný lístok.

Platnosť cestovného lístka končí uplynutím času platnosti, po uplynutí platnosti je pre ďalšiu prepravu neplatný. Ak počas jazdy skončí časová platnosť cestovného lístka, je cestujúci povinný označiť si alebo zakúpiť si ďalší cestovný lístok.

Cestovanie len v rámci Bratislavy

Ak cestujete len v rámci Bratislavy (zóny 100+101), stačí sa pri výbere lístka riadiť len údajom o časovej platnosti.

Cestovanie aj mimo Bratislavy

Ak chcete cestovať na denný cestovný lístok aj mimo zón 100 + 101, potrebujete sieťový denný cestovný lístok. V ponuke je len jeden typ sieťového denného cestovného lístka a to 24 hodinový.

Vzory jednorazových papierových cestovných lístkov vydaných DPB, a. s.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK

Cenník

Cenník nájdete tu