Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany – stavebné práce

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany – stavebné práce

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom projektu je realizovať stavebné práce - modernizáciu údržbovej základne v Krasňanoch, a tým naplniť ďalšie ciele, a to zlepšenie kvality údržby dráhových vozidiel MHD. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.

Vo vozovni Krasňany je navrhovaná komplexná rekonštrukcia hál pre údržbu vozidlového parku DPB a tiež rekonštrukcia a predĺženie krytého odstavného koľajiska. Údržba električiek sa v súčasnosti zabezpečuje v hale denného ošetrenia a v hale kontrolných prehliadok a mimoriadnych opráv. V oboch halách dôjde k rekonštrukcii plášťov budov, striech, interiéru, technologického vybavenia, brán a revíznych kanálov, ktoré budú prispôsobené pre údržbu nízko podlažných električiek. Hala kontrolných prehliadok bude predĺžená smerom do súčasného átria a vybavená tromi stojiskami s dĺžkou min. 49 m a jedným o dĺžke 32,5 m. Krytá odstavná plocha haly č. 1 bude predĺžená so zámerom zvýšenia celkovej odstavnej kapacity zo súčasnej dĺžky 109,25 m na min. 120,20 m tak, aby na 12 koľajach bolo možné odstavovať viac električiek. V halách určených pre električky sú zväčšené výšky brán. Nová má byť aj umyváreň pre električky s čistiarňou odpadových vôd, rekonštrukciou prejdú aj koľajové trate a trolejové vedenie. V hale opráv sú pripravené 3 pracoviská pre údržbu vozidlového parku DPB s dvomi prehliadkovými kanálmi dĺžky 21 m s prípravou pre kanálové zdvíhacie zariadenie. Je vytvorená tretia prejazdná stopa vozidla. V rámci haly je vytvorené aj pracovisko dlhodobých opráv a nový podjazd do átria. V odstavnej hale č. 2 bude vymenená strecha vrátane nosnej konštrukcie, výplňové konštrukcie, rekonštruované podlahy, steny a interiér haly. V odstavnej hale č. 2 dôjde k rekonštrukcii strechy, brán, stien, podlahy. V hale budú vymenené brány a doplnený jeden výjazd. Existujúca trafostanica prejde komplexnou rekonštrukciou s výmenou technológie a s ňou súvisiacimi stavebnými úpravami interiéru. Navrhnutá je výstavba novej trakčnej meniarne vo vozovni Krasňany pre zabezpečenie napájania areálu vozovne trakčnou energiou. Komplexnou modernizáciou prejde aj hala opráv a hala na garážovanie vozidlového parku DPB. Káblové rozvody budú sústredené do káblovodu oddeleného samostatne pre napájacie vedenia a pre optiku s rozvodmi NN. Výpravňa električiek bude odpojená od centrálneho zdroja tepla a obalové konštrukcie prejdú rekonštrukciou v zmysle požiadaviek platnej legislatívy.

Miesto realizácie projektu:

Bratislava – mestská časť Rača

Výška zazmluvneného NFP: 

59 953 543,29 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk