Bezplatná preprava

Dopravný podnik Bratislava ponúka bezplatnú prepravu pre rôzne skupiny cestujúcich. Na tejto stránke nájdete všetky informácie o tom, kto má nárok na bezplatnú prepravu a aké doklady je potrebné preukázať.


Deti do 6 rokov

Deti do dovŕšenia 6. roku prepravujúce sa v sprievode platiaceho cestujúceho. V zmysle Prepravného poriadku je z bezpečnostných dôvodov preprava takýchto detí možná len v sprievode cestujúceho staršieho ako 15 rokov.

Dieťa do dovŕšenia 6. roku svoj nárok nepreukazuje. V prípade pochybnosti o veku dieťaťa, preukazuje vek dieťaťa sprevádzajúci cestujúci vierohodným dokladom, napr. preukazom poistenca. Ak vek dieťaťa sprevádzajúci cestujúci nevie preukázať, nárok na bezplatnú prepravu nebude uznaný.

Sudcovia Ústavného súdu SR

Na bezplatnú prepravu majú nárok sudcovia Ústavného súdu SR na základe Zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Sudca Ústavného súdu SR preukazuje svoj nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu Ústavného súdu SR.

Sprievodcovia ŤZP-S

Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby odkázanej na sprievodcu.

Bezplatná preprava sprievodcu ŤZP-S sa poskytuje i vtedy, ak si osoba ŤZP-S uplatní nárok na iné zľavnené cestovné (napr. občan nad 70 (sedemdesiat) rokov) ako mu je priznané na preukaz ŤZP-S. V prípade, ak si osoby ŤZP-S robia navzájom sprievodcov, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len 1 z nich.

Za sprievodcu ŤZP-S preukazuje nárok na bezplatnú prepravu držiteľ preukazu ŤZP-S.


Seniori nad 70 rokov, ktorí sú držiteľmi SeniorPasu

Cestujúci starší ako 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu, ak sú držiteľmi SeniorPasu. Bezplatné cestovné pre držiteľov SeniorPasu sa poskytuje vo forme 365-dňového predplatného cestovného lístka (PCL) v hodnote 0,00 EUR zapísaného v čipe BČK.

Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi SeniorPasu majú nárok na 50% zľavu z jednorazových cestovných lístkov. SeniorPas je možné vydať len na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) vydanú niektorým z dopravcov. Vydanie BČK je spoplatnené v zmysle cenníka jednotlivých dopravcov. Zápis predplatného cestovného lístka do čipu SeniorPasu je bezplatné.

Doklady potrebné k vystaveniu BČK Dôchodcovský/SeniorPas:
  • preukaz totožnosti
  • na všetkých predajniach vás bezplatne odfotografujeme
  • môžete si priniesť aj vlastnú fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa
Vzory BČK typu Dôchodcovský/SeniorPas


Podrobnejšie informácie o jednotlivých skupinách nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK (konkrétne Časť B - Tarifa, Článok B.9 - Bezplatná preprava).