25 firiem vrátane Dopravného podniku Bratislava sa spojilo, aby vyzvali na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku.


Firmy pôsobiace na Slovensku sa dlhodobo snažia vytvárať inkluzívne prostredie na pracovisku, ich snahy sa však nestretávajú s realitou slovenskej spoločnosti. Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí v našej krajine patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom.

Tieto skutočnosti vytvárajú nepriaznivé prostredie pre inakosť a rovnosť. Súkromný a verejný sektor sa tak rozhodol spojiť a poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou. 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, spoločne vyzvalo na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzvu adresovali vedeniu krajiny.

Diskriminácie v spoločnosti negatívne vplýva na pracovné prostredie

Spoločnosť Profesia v roku 2022 realizoval prieskum o postojoch voči ľuďom s inakosťami a diskriminácii na pracovisku. „Výsledky štúdie odhalili, že najmenej viditeľnými skupinami na pracovisku sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBTI+ ľudia. 6,6 % zamestnancov uviedlo, že sa stretli s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 % na základe rodovej identity,” popisuje situáciu Anna Podlesná, CSR manažérka z Profesie. 

Okrem zhoršeného psychického zdravia zamestnancov, sú to taktiež ekonomické negatíva. Všeobecný dopad LGBTI+ diskriminácie bol organizáciou LGBT Capital stanovený na úrovni 1 % z celkového štátneho HDP. Svetová banka odhaduje straty až vo výške 1,7 % HDP krajiny.

O zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí musia usilovať firmy aj štát

Výsledky prieskumu Profesie potvrdili, že respondenti vnímajú zvyšujúcu sa snahu zamestnávateľov o diverzitu na pracoviskách. „Takmer štvrtina respondentov si myslí, že diverzita má skôr pozitívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. 56 % opýtaných uviedlo, že prítomnosť LGBTI+ ľudí na pracovisku robí prácu zaujímavejšou a 24 % povedalo, že to vnímajú ako pozitívne pre imidž a reputáciu zamestnávateľa,” približuje Anna Podlesná z Profesie. 

Do výzvy firiem sa zapojili spoločnosti: