Bezplatné cestovanie pre ďalšie určené skupiny cestujúcich


Bonusová zľava vo výške 100% tak prináleží deťom a študentom, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S a dochádzajú do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji a nemajú v trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji. Táto skupina v zmysle Prepravného poriadku IDS BK preukazuje nárok na bonusovú zľavu preukazom ŤZP a ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a dokladom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska. Potrebné je však aj potvrdenie o návšteve školy, ktorá sídli na území Bratislavského kraja a je zaradená do siete škôl ako špeciálna škola.

Bezplatne sa budú môcť prepravovať v rámci IDS BK už aj držitelia Zlatej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí preukazujú nárok na bonusovú zľavu pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty potvrdením Slovenského červeného kríža o udelení Zlatej alebo Diamantovej Janského plakety a dokladom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska.

Pri vybavení bezkontaktných čipových kariet, je okrem zmienených potvrdení potrebná aj fotografia. Zamestnankyne na ktorejkoľvek predajni v rámci IDS BK vydajú po splnení všetkých požiadaviek kartu, kde bude nahraný celoročný lístok v hodnote 0 eur.