Zľavy - Dôchodcovia od 60 do 63 rokov

Dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku do 63. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50% zo základného cestovného.

Nárok na zľavnené cestovné sa pri cestovaní preukazuje

Pri cestovaní s jednorázovým cestovným lístkom (JCL) nárok na zľavnené cestovné je potrebné preukázať niektorým z nasledujúcich dokladov:

  • Platnou bezkontaktnou čipovou kartou BČK typu Dôchodca
  • Platným preukazom na zľavu vydaným dopravcom

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK typu Dôchodca, alebo preukazu na zľavu je potrebné predložiť niektorý z týchto dokladov:

  • Písomné potvrdenie o poberaní starobného, výsluhového resp. invalidného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou, z príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia.
  • Preukaz dôchodcu vydaný Ministerstvom vnútra SR.

Ďalej treba predložiť ešte tieto doklady:

  • Preukaz totožnosti.
  • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK a vzor Preukazu na zľavu typ SENIOR/DÔCHODCOVSKÝ, vydaných DPB, a. s.

   

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

  • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava