DPB ešte transparentnejší: Zavádza dynamické nákupné systémy na nákup náhradných dielov


Tento proces obstarávania je transparentnejší a nediskriminuje uchádzačov, nakoľko majú všetci rovnaké podmienky a ešte viac podporuje súťaž. Dôraz pri takomto systéme sa dáva aj na princípy hospodárnosti a efektívnosti.

Dynamický nákupný systém je elektronický proces určený na obstaranie tovaru, či služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DPB, a.s. by tak mal dosiahnuť väčší rozsah ponúk, ktorý zaručuje optimálne používanie verejných financií prostredníctvom širokej súťaže v krátkom čase.

DPB, a.s. vyhlásil 16.10.2019 tri dynamické nákupné systémy na nákup náhradných dielov pre autobusy, trolejbusy a električky. Vyhodnocovanie žiadostí o účasť na túto výzvu prebehne 14. 11. 2019 a následne bude možné pristúpiť k jednotlivým čiastkovým výzvam na predkladanie ponúk. Pre ďalších záujemcov je možné prihlasovanie do systému aj naďalej, tí sa môžu uchádzať o ďalšie výzvy, ktoré podnik zverejní v rámci tohto dynamického nákupného systému.

Ide o výrazné zrýchlenie procesov verejného obstarávania, pričom ponuku môžu predložiť všetci kvalifikovaní uchádzači zaradení do tohto systému. Akonáhle sa čiastková súťaž vyhodnotí, uchádzač bude vybraný na základe najlepšej ponúknutej ceny. „Tento proces môže podnik opakovať aj niekoľkokrát za rok. Pri našej práci potrebujeme patričnú flexibilitu. Systém nám totiž umožní opakované zadávanie zákaziek bez nutnosti opätovnej kvalifikácie záujemcov, čím sa zároveň vyhneme zdĺhavejšiemu procesu vyhlásenia nového obstarávania, čo v neposlednom rade odstráni  administratívnu záťaž na oboch stranách,“ povedal predseda predstavenstva DPB, a.s. Ing. Martin Rybanský.

Systém funguje online a umožňuje prístup každému subjektu. Ten, kto splní podmienky, je do systému zaradený automaticky a to kedykoľvek tak učiní. Systém teda umožňuje nákup komodít viacerých subjektov,  ktoré sa nelíšia funkčnosťou a použiteľnosťou, no zaváži cena, značka, či iná dodatočná charakteristika. Ak sa záujemca kvalifikuje do dynamického nákupného systému, na konkrétne zákazky je vyzývaný už priamo týmto systémom a nemusí vyhľadávať informácie o opakovaných zákazkách.

Na základe spotreby náhradných dielov v minulých rokoch sa môže počas obdobia 4 rokov pri náhradných dieloch pre autobusy vyčerpať 17 580 000 EUR bez DPH, pri trolejbusoch 2 400 000 EUR bez DPH a pri električkách 14 000 000 EUR bez DPH. Tieto sumy sú však rámcové, nemusia sa čerpať v plnej výške, iba podľa aktuálnych potrieb DPB, a.s.

Dynamický nákupný systém má množstvo výhod. Sú nimi transparentnosť, lebo vylučuje akúkoľvek diskrimináciu, rýchlosť, no tiež jednoduchosť. V spojení s elektronizáciou vytvára predpoklady pre najhospodárnejšie možné nakladanie s finančnými prostriedkami pri aktuálnych trhových podmienkach.