Technoligické vybavenie Meracieho trolejbusu

CP 52/2021

Spoločnosť DPB, akciová spoločnosť, vyhlásila dňa 04.11.2021 zákazku na:Technologické vybavenie Meracieho trolejbusu.

Predmetom zákazky je nákup hardvéru, vytvorenie programovej aplikácie (vrátane databázy), implementácia a oživenie systému merania a vyhodnotenia kvality trakčného vedenia trolejbusov a mestskej komunikácie v hlavnom meste Bratislava. Bližšie uvedené v prílohe.

Osobitné podmienky:

-uchádzač garantuje záručnú dobu  min. 36 mesiacov

-záručný servis

S otázkami technickej povahy sa prosím obráťte: na Ing. Karol Kollár, tel. kontakt: +421 (0) 2 5950 1491 alebo 0903 731 283, e-mail: kollar.karol@dpb.sk

Miesto realizácie predmetu zákazky: DPB, a.s. – Jurajov dvor

Lehota na predkladanie ponúk e-mailom: do 16.11.2021 do 10:00 hod.

Do celkovej ceny zahrňte prosím všetky náklady vrátanie dopravy,  cena je záväzná a po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné upraviť cenu smerom nahor.

Administratór zákazky

PhDr. Kristína Juhászová

Tel. kontakt: 02 5950 1428

E-mail: juhaszova.kristina@dpb.sk

štvrtok 4. novembra 2021

utorok 16. novembra 2021