Zľavy - Bratislavská mestská karta

Držitelia Bratislavskej mestskej karty (BMK) majú nárok na 10 % zľavu z ceny predplatného cestovného lístka (PCL) pre zóny 100 + 101.

Bonusová zľava pre držiteľov kariet BMK sa poskytuje držiteľom BMK, ak:

  • Držiteľ BMK je občanom s trvalým pobytom na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
  • Držiteľ si zakúpi PCL, ktorého územná platnosť zahŕňa zóny 100 + 101, ktorý bude zapísaný do čipu BMK. Zápis PCL môže byť realizovaný len na BMK.
  • Platbu za zakupovaný PCL zrealizuje bezhotovostne prostredníctvom BMK.

Pokiaľ cestujúci využíva ako BČK kartu BMK, ktorá je vydávaná vo forme platobnej karty bez fotografie, je povinný sa pri kontrole cestovných dokladov preukázať okrem BMK aj dokladom totožnosti.

Pre získanie možnosti používania BMK v IDS BK je potrebné:

Pred prvým použitím BMK aktivovať dopravnú funkcionalitu na ktoromkoľvek predajnom mieste DPB, a. s.

  • Aktivácia BMK sa vykoná na základe žiadosti cestujúceho o aktiváciu BMK a po predložení preukazu totožnosti, ktorým sa osvedčí trvalý pobyt v Bratislave.
  • Pri aktivácii BMK dieťaťa do 16 rokov, ktoré nie je držiteľom občianskeho preukazu je potrebné predložiť aktuálnu fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, ktorá slúži na vydanie preukazu potvrdzujúceho totožnosť dieťaťa a k nahliadnutiu rodný list, resp. výpis z knihy narodených; trvalý pobyt dieťaťa sa overí podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu.
  • Za aktiváciu BMK sa platí manipulačný poplatok v zmysle Cenníka uvedeného v prílohe č. 1. V prípade, že bola BMK vymenená z dôvodu na strane banky a banka o tom vydá potvrdenie, poplatok za aktiváciu sa nevyberá.

Na aktivovanej BMK bude jej držiteľovi zapísaná platnosť bonusovej zľavy, odo dňa aktivácie do konca platnosti BMK.

Predaj na BMK zabezpečuje len:

  • DPB, a. s.
  • Slovenská pošta, a. s.

Kombinácia zliav

  • Kombinácia nároku bonusovej zľavy pre držiteľov kariet BMK s inými bonusovým zľavami nie je možná.
  • Kombinácia bonusovej zľavy pre držiteľov BMK s inými nárokmi na zľavu možná je (žiak, študent, dôchodca).

Pri aktivácii bude držiteľovi BMK do čipu karty zapísaný typ BČK (obyčajný, žiacky, študentský, dôchodcovský). Držiteľ s nárokom na zľavnené cestovné bude povinný preukázať nárok na zľavu podľa tejto tarify, pokiaľ nie je vedený v aktuálnej databáze dopravcu.

Vzor BMK