Zľavy - Študenti

Študenti od dovŕšenia 16. roku majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 % zo základného cestovného. Študentom vysokých škôl sa poskytuje zľavnené cestostovné len ak študujú v dennej forme prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, najviac do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku.

Nárok na zľavnené cestovné sa pri cestovaní preukazuje

Pri cestovaní s JCL preukazujete nárok na zľavnené cestovné niektorým z nasledujúcich dokladov:

 • Platnou bezkontaktnou čipovou kartou (BČK) typu študent, vydanou dopravcom.
 • Platným preukazom na zľavu vydaným dopravcom.
 • Medzinárodným preukazom študenta ISIC platným pre daný školský rok. Cestujúci, ktorý využívajú aplikáciu IDS BK a majú v nej zaregistrovaný ISIC, sa naďalej podľa PP IDS BK musia revízorom preukázať fyzicky preukazom ISIC.
 • Platnou bezkontaktnou čipovou kartou (BČK) vydanou školou s na škole aktivovanou dopravonou funkciou pre daný školský rok.

Koniec platnosti nároku na zľavu

 • Študentom stredných škôl končí platnosť nároku na zľavu posledným dňom školského roka, pre ktorý bola platná, tzn. 31. augusta.
 • Študentom vysokých škôl končí platnosť nároku na zľavu 30. septembra.
 • Študentom maturitných ročníkov / záverečných ročníkov vysokých škôl sa zľava poskytuje do termínu záverečnej skúšky, max. však do 30. júna príslušného školského roka.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK typu študent, alebo preukazu na zľavu je potrebné predložiť niektorý z týchto dokladov:

 • Písomné potvrdenie o návšteve školy, platné pre príslušný školský rok, ktoré nie je staršie ako 30 dní (vzor potvrdenia)
 • Študentom, občanom EÚ, ktorí študujú mimo SR a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku (študentom vystaví dopravca BČK alebo preukaz na základe predloženia úradne preloženého potvrdenia o návšteve školy a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR. Rozhodnutie nemusia predkladať študenti navštevujúci školu uvedenú v Zozname uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí platnom pre daný školský rok. (Zoznam je zverejnený na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.)

Ďalej treba predložiť ešte tieto doklady:

 • Preukaz totožnosti.
 • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa. Na vybraných predajniach Vás bezplatne odfotografujú, fotografiu si v takom prípade nemusíte nosiť.

Rozdiel medzi platným a aktivovaným ISIC

Platný ISIC stačí na preukázanie nároku na zľavu. Pokiaľ si však chcete na ISIC aj zakúpiť PCL, musí byť ISIC aktivovaný na daný školský rok. Ak ste držiteľom ISIC bez elektronického čipu, na zakúpenie PCL potrebujete mať vystavenú platnú BČK.

Pred prvým použitím preukazu v MHD je potrebné dať si svoj ISIC „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste dopravcu.

Vzor BČK a preukazu na zľavu typ ŠTUDENTSKÝ vydaný DPB, a. s.:


Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

 • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava