Zľavy - Žiak/študent

Žiaci/študenti od dovŕšenia 18. roku majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 % zo základného cestovného. Študentom vysokých škôl sa poskytuje zľavnené cestovné ak študujú dennou formou, najviac do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku.

Nárok na zľavnené cestovné sa pri cestovaní preukazuje

Pri cestovaní s JCL preukazujete nárok na zľavnené cestovné niektorým z nasledujúcich dokladov:

 • Platnou BČK/VIK alebo platným preukazom na zľavu vydaným niektorým z dopravcov.         
 • Platným Medzinárodným preukazom študenta ISIC vo fyzickej alebo elektronickej podobe (len pri využití Cestovných lístkov na jednu cestu alebo Denných cestovných lístkov).
 • Platným Preukazom žiaka vo forme BČK.
 • Platným preukazom študenta vysokej školy vo forme BČK, s aktivovanou dopravnou funkcionalitou, v ktorej je prolongovaná platnosť zľavy pre aktuálny školský alebo akademický rok.

Koniec platnosti nároku na zľavu

 • Študentom vysokých škôl končí platnosť nároku na zľavu 30. septembra.
 • Študentom vysokých škôl končí platnosť nároku na zľavu 30. septembra.
 • Študentom záverečných ročníkov vysokých škôl sa zľava nastavuje do záverečnej skúšky, najneskôr do 31. augusta roku, v ktorom školský rok končí.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK typu žiak/študent, alebo preukazu na zľavu je potrebné predložiť niektorý z týchto dokladov:

 • Písomné potvrdenie o návšteve školy, platné pre príslušný školský rok, ktoré nie je staršie ako 30 dní (vzor potvrdenia)
 • Študentom, občanom EÚ, ktorí študujú mimo SR a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku (študentom vystaví dopravca BČK alebo preukaz na základe predloženia úradne preloženého potvrdenia o návšteve školy a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR. Rozhodnutie nemusia predkladať študenti navštevujúci školu uvedenú v Zozname uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí platnom pre daný školský rok. (Zoznam je zverejnený na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.)

Ďalej treba predložiť ešte tieto doklady:

 • Preukaz totožnosti.
 • Fotografia (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa. Na predajniach vás bezplatne odfotografujú, fotografiu si v takom prípade nemusíte nosiť.

Rozdiel medzi platným a aktivovaným ISIC

Platný ISIC stačí na preukázanie nároku na zľavu. Pokiaľ si však chcete na ISIC aj zakúpiť PCL, musí byť ISIC aktivovaný na daný školský rok. Ak ste držiteľom ISIC bez elektronického čipu, na zakúpenie PCL potrebujete mať vystavenú platnú BČK.

Pred prvým použitím preukazu v MHD je potrebné dať si svoj ISIC „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste dopravcu.

Vzor BČK a preukazu na zľavu typ ŽIAK/ŠTUDENT vydaný DPB, a. s.:

   

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

 • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava