DPB sa chce stať pri obstarávaní nových autobusov vzorom pre ostatné verejné inštitúcie. Aby ich kúpil čo najtransparentnejšie, zvažuje predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a využije novú metódu na výber výhercu


Nové vedenie Dopravného podniku Bratislava chce priniesť do všetkých verejných obstarávaní maximálnu transparentnosť. Mestský dopravca vyhlásil 19. augusta 2019 výberové konanie na dodávku až 85 úplne nových autobusov. Pôjde tak o jeden z najväčších a najvýznamnejších tendrov v histórii bratislavskej MHD.

Aby sa do súťaže mohlo zapojiť čo najviac výrobcov z celej Európy, vznikla medzi nimi čo najväčšia rivalita a ponúkli svoje vozidlá s čo najnižšou maržou, DPB zvažuje, že predĺži zákonom stanovenú lehotu na predkladanie ponúk minimálne o ďalších 10 dní. Veríme, že sa nám tým podarí získať čo najviac ponúk a prispeje to k ešte vyššej férovosti súťaže.

Nová metóda na vyhodnotenie ponúk motivuje výrobcov ponúknuť lepšiu cenu s nižšou maržou

Zároveň sme sa pri obstarávaní autobusov rozhodli nepoužiť e-aukciu, ale tzv. sealed-bid aukciu. Sealed-bid aukcia funguje tak, že uchádzači nevedia, či sa do súťaže prihlásil aj ich konkurent a majú stanovený termín, do ktorého musia predložiť svoju cenovú ponuku. Po uplynutí tejto lehoty už nemôžu svoju ponuku upravovať. Až po uplynutí lehoty sa dozvedia, či boli vo verejnom obstarávaní sami a ak nie, aké boli ceny ostatných. Máme za to (a potvrdzujú to aj mnohé odborné výstupy), že tento spôsob súťaže podstatne mení motiváciu firiem a znamená výhodnejší nákup pre obstarávateľa (v tomto prípade DPB). 

Ako mestský dopravca, ktorý môže svoje služby poskytovať iba vďaka príspevkom od mesta, ktoré sú v konečnom dôsledku dane občanov, sa musíme chovať ako čo najlepší hospodár a všetky finančné prostriedky musíme využívať maximálne efektívne.

Pri elektronickej aukcii je bežným javom, že firma dá maximálne vysokú vstupnú ponuku. Následne majú ďalší uchádzači možnosť znižovať túto ponuku a takto navzájom medzi sebou súťažiť. Avšak v prípade, že sa do súťaže zapojí iba jeden uchádzač, jeho vstupná, teda maximálne vysoká ponuka, sa stáva aj ponukou konečnou. E-aukcia nemusí byť vhodná ani keď príde viacero ponúk. Jednak umožňuje kartelové dohody, kde „konkurenti“ postupujú koordinovaným postupom na úkor obstarávateľa. Ani v prípade, že ku kartelovej dohode nepríde, však nemusí prísť k najlepšej cene, pretože akonáhle konkurenti prestanú so znižovaním vstupnej ponuky, prestane znižovať aj daná firma a stáva sa úspešnou. To ale neznamená, že predložila svoju najlepšiu ponuku. Znamená to len toľko, že našla hranice svojej konkurencie. 

V nami zvolenej sealed-bid aukcii firma v čase predkladania ponuky nevie, či je sama, alebo nie, čo predpokladá, že v snahe uspieť musí na prvýkrát predložiť cenu, ktorá zodpovedá jej skutočným nákladom a primeranému zisku. Inak riskuje, že nebude úspešná. Tento postup preto považujeme za najtransparentnejší a z pohľadu obstarávateľa za najekonomickejší.

Viac času pre výrobcov

Výrobcom autobusom chceme dať viac času, aby sa mohli dotazovať na požadované technické špecifikácie, ktoré im radi objasníme a dáme im dlhší čas na prípravu ponuky. Už pôvodné kritéria súťaže boli nastavené tak, aby nepreferovali žiadneho výrobcu a dávali možnosť prihlásiť sa skutočne každému. Pred vyhlásením súťaže sme si dokonca urobili cenový prieskum a oslovili všetkých výrobcov, ktorí dodávajú autobusy na český a slovenský trh. Bolo nám potvrdené, že podmienky stanovené v technickeju špecifikácii pre rozhodujúcu časť zákazky vie splniť minimálne šesť uchádzačov z celoeurópskeho trhu.

85 nových autobusov

V súvislosti s plánovaným spustením parkovacej politiky chce DPB výrazne skvalitniť MHD. Úspech parkovacej politiky totiž bude závisieť od toho, či ľudia z áut prestúpia do verejnej dopravy. Dopravca preto nakupuje až 85 nových autobusov, vďaka ktorým sa skovo navýši kvalita cestovania. 

DPB totiž nakupuje vozidlá v špeciálnej výbave. Všetky budú mať zabudovanú výkonnú klimatizáciu, ktorej chladiaci výkon bude musieť byť minimálne 54 kW, vďaka čomu bude v autobusoch príjemne aj počas najväčších letných horúčav. Autobusy budú mať determálne okná a aby nedochádzalo k úniku vychladeného vzduchu, dvere bude zatvárať automatická fotobunka. Vozidlá budú mať aj Wi-Fi pripojenie na internet, USB zásuvky na dobíjanie mobilov a bezpečnostné kamery. Všetky budú musieť spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6. Máme spoločný cieľ znižovať ich ročnú produkciu emisií. Prvé z týchto moderných autobusov začnú v Bratislave premávať už budúci rok.

81 autobusov bude kĺbových, pričom každý odvezie minimálne 125 cestujúcich. Ďalšie 4 autobusy budú mikrobusy, ktoré budeme vypravovať do strmých úzkych uličiek na Kramároch a na Slavíne.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 19.8.2019:

Nákup autobusov do 8,0 m pre DPB, a.s.:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389983-2019:TEXT:EN:HTML&src=0

Nákup autobusov do 18,8 m pre DPB, a.s.:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389984-2019:TEXT:EN:HTML&src=0

V zmysle zákona o VO DPB, a.s. zverejnil príslušné súťažné podklady na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie vo svojom profile obstarávateľa:

Nákup autobusov do 8,0 m pre DPB, a.s.:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421365

Nákup autobusov do 18,8 m pre DPB, a.s.:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421363

Aktualizácia 4. 10. 2019

DPB predĺžil v prípade kĺbových autobusov lehotu na predkladanie ponúk o ďalší mesiac. Výrobcovia sa budú môcť prihlasovať až do 8. 11. 2019. Veríme, že sa nám tým podarí získať čo najviac ponúk a prispeje to k ešte vyššej férovosti súťaže.

 

Kontakt pre médiá:

Martin Žarnovický
manažér PR a marketingu DPB
+421 940 435 624
zarnovicky.martin@dpb.sk