S bicyklom môžete za cykloturistikou cestovať aj v MHD


Cestujúci sa môžu s bicyklom prepravovať na linkách MHD avšak vždy s vedomím vodiča. Požiadavku na nástup dáva cestujúci vodičovi ústne alebo zdvihnutím ruky a ten zas súhlas s nástupom prejaví buď posunkom alebo ústne. V zmysle Prepravného poriadku IDS BK však môže prepravu bicykla odmietnuť a to v prípade, ak to prevádzkové podmienky vo vozidle neumožňujú.

DPB, a.s. chce verejnosti pripomenúť, že prednosť pred bicyklom má cestujúci na invalidnom vozíku a tiež cestujúci s detským kočíkom a to bez ohľadu na to, v akom poradí sa na zastávku dostavili. Nakladať alebo vykladať svoj bicykel môže cestujúci len dverami, ktoré sú na to určené, označené príslušným piktogramom a vo vozidle môže bicykel prepravovať iba na mieste určenom na jeho prepravu. DPB, a.s. upozorňuje verejnosť, že dieťa do dovŕšenia 10 rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode osoby po dovŕšení 18 rokov. Jeden cestujúci tak môže prepravovať jeden bicykel alebo kolobežku, pričom vo vozidle sa môžu súčasne prepravovať najviac dva bicykle, avšak v spriahnutej súprave električiek je preprava bicykla povolená len v prvom vozni.

V zmysle Prepravného poriadku IDS BK musia brať cyklisti pri nastupovaní, či vystupovaní ohľad na ostatných cestujúcich, pri nakladaní, vykladaní a preprave musia dbať na zvýšenú pozornosť, aby tak predišli prípadným škodám. Zároveň sa všetci cestujúci musia počas prepravy zdržiavať v blízkosti svojho bicykla, aby mali nad ním kontrolu počas celej doby prepravy.

Pre bicykel platí dovozný cestovný lístok v hodnote 0,35 EUR. Cestujúci si ho môžu zakúpiť v automatoch (žltých) a v multifunkčných automatoch (červených), na všetkých predajných miestach DPB, a.s., taktiež  v PNS. Môžu tiež využiť elektronickú peňaženku, lístok si tak kúpia priamo vo vozidle v hodnote 0,32 EUR.