Verejné obstarávanie na projekčné práce pre stavbu a modernizáciu 26 kilometrov trolejbusových tratí vyhlásené


Cieľom je nahradiť autobusové spojenia ekologickejšou trolejbusovou dopravou a skvalitniť verejnú dopravu cestujúcim v hlavnom meste prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z fondov Európskej únie. Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 26. februára 2021 schválil predložené zámery národných projektov.

Predmetom zákazky je poskytovanie služby súvisiacej s prípravou stavby, vypracovaním a dodaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti projektanta na stavbu trolejbusových tratí. Celková odhadovaná hodnota projekčných prác je takmer 3,3 milióna eur bez DPH.

DPB a mesto Bratislava uprednostňujú aj v prípade MHD ekologickú cestu a plánujú výrazné rozšírenie trolejbusovej dopravy v hlavnom meste. Trolejové vedenie chcú rozšíriť za účelom zlepšenia, skvalitnenia a efektívnejšieho využitia mestskej hromadnej dopravy. V prípade schválenia projektov by boli financované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. „Ako sme avizovali pri jesenných testoch hybridných trolejbusov, jedným z našich cieľov je rozšírenie trolejbusovej trate do viacerých častí Bratislavy, na ktoré by sme nasadili aj hybridné trolejbusy, ktoré by jazdili časť trate pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie. Okrem zefektívnenia prevádzky MHD od projektu očakávame zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov v dotknutých lokalitách a zároveň zníženie dopadu na životné prostredie, nakoľko by na týchto miestach trolejbusy nahradili autobusy,“ povedal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. Nové trolejbusové trate budú technicky pripravené aj na prevádzku
24- metrových hybridných megatrolejbusov, ktoré plánujeme obstarať na základe úspešných testov z jesene 2020.

V rámci projektu pribudne na zastávke ZOO v smere na Patrónku nový 8- metrový prístrešok a elektronické informačné tabule na zastávkach ZOO, Habánsky mlyn, Suchý mlyn, Magurská, Bárdošova, Stromová, Vlárska, Klenová, NÚSCH a NOÚ.

Nové a modernizované trolejbusové trate sa týkajú nasledovných lokalít:

Hlavná stanica – Kramáre – Mlynská dolina - Riviéra

Vybudovanie nových a modernizácia súčasných trolejbusových tratí umožní nahradiť autobusy na linke 32 trolejbusmi. Po spojení tejto linky s linkou 204 bude možné zabezpečiť častejšie spojenie Dlhých dielov s oblasťou Kramárov.
Nová trolejbusová trať bude viesť cez Karloveskú, Botanickú a Mlynskú dolinu smerom na Kramáre. Modernizácia trolejbusovej trate prebehne v úseku križovatka Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. V rámci uzla Hlavná stanica budú pridané trolejbusové stopy pre zlepšenie obsluhy Hlavnej stanice trolejbusmi. Celková dĺžka nových a zmodernizovaných tratí pre trolejbusy bude v tomto úseku 17,35 kilometra. Predpokladaná suma investície je 21 miliónov eur.

Trenčianska – Hraničná – Grófska niva

Nová trolejbusová trať bude viesť cez Trenčiansku (od konečnej zastávky Mliekarenská), Bajkalskú, následne sa napojí na existujúcu trať cez Prievozskú a bude pokračovať po novej trati cez Hraničnú ulicu do východnej časti Mlynských nív (rozvíjajúca sa štvrť pri lokalite Grófska niva). Trať umožní nahradiť linku 209 novou predĺženou trolejbusovou linkou, ktorá spojí nové rozvojové územie s Trnavským mýtom a nemocničnými zariadeniami na Kramároch. Predpokladaná dĺžka stavby je 3,50 kilometra a predpokladaná suma investície je 5,8 milióna eur.

Autobusová stanica – Nové SND

Nová trolejbusová trať bude viesť cez Karadžičovu ulicu. V danom úseku aktuálne premáva linka 210, ktorú obsluhujú trolejbusy s dieselgenerátorom, ktorý umožňuje jazdu mimo trolejového vedenia. Predpokladaná dĺžka stavby je 2,05 kilometra. Nová trať a nové hybridné trolejbusy v budúcnosti umožnia nahradiť linku 210 novou linkou 40, ktorá bude spájať dôležité uzly Hlavná stanica, Račianske mýto, Krížna, Autobusová stanica, Šafárikovo nám. a Most SNP. Dostatočnú kapacitu zabezpečia nové hybridné kĺbové trolejbusy.

Bulharská – Galvaniho

Nová trolejbusová trať bude viesť cez Bulharskú a Galvaniho na Ivanskú cestu k obchodnému centru Avion Shopping Park. Predpokladaná dĺžka novej trate je 2,80 kilometra, zmodernizuje sa aj 950 metrov existujúcej trate. Na trati bude prevádzkovaná linka 61, u ktorej sa po dobudovaní trate plánuje presmerovanie cez Trnávku a nasadenie hybridných trolejbusov.

Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho v jednom spoločnom projekte by mali podľa predpokladov predstavovať investíciu 7 miliónov eur.