Infolinka: 02 5950 5950

Verejná doprava v hlavnom meste

História MHD v Bratislave sa spája s budovaním bratislavskej mestskej elektrickej železnice, ktorá je jednou z najstarších v Európe i vo svete. Kým v mnohých iných metropolách Európy sa hromadná preprava osôb zabezpečovala konskými železnicami, prípadne parnými električkami, Bratislava už v roku 1893 udelila koncesiu na výstavbu trate Alexandrovi Wernerovi.
V roku 1898 bola vytvorená účastinná spoločnosť P.V.V.V. – „Pozsonyi villamossági részvéntyársaság“, ktorá prevzala do svojej správy Bratislavskú mestskú elektrickú železnicu. Po vstupe švajčiarskej firmy Evag holding v roku 1922 bola premenovaná na bratislavskú elektrickú účastinnú spoločnosť (BEÚS).

Práce na stavbe elektrickej železnice sa začali v roku 1895 a prvá električka s cestujúcimi vyšla do ulíc mesta 27. augusta 1895. V popoludňajších hodinách sa ňou previezlo až 2 468 cestujúcich.
V ďalších rokoch nasledovala výstavba a rozširovanie tratí, napríklad cez dnešnú Špitálsku ulicu, Krížnu, Šafárikovo námestie, Obchodnú ulicu, Račiansku ulicu a do ďalších lokalít medzi inými aj do Gaštanového hájika, k dnešnej Železničnej stanici Vinohrady.

Rok 1909 je ďalším významným medzníkom v oblasti elektrickej trakcie. 19. júla sa začala prevádzka na elektrickej automobilovej linke do Vydrickej doliny (dnešná Železná studienka), ktorá bola predchodcom dnešných trolejbusov.
Trolejbusy zabezpečovali v pracovných dňoch dopravu ľudí do zamestnania, cez víkendy a sviatky zase na rekreáciu v oblasti Železnej studničky. Trať prevádzkovali len do roku 1915, kedy sa premávka na „Vydrickej trolejbusovej dráhe“ zastavila a trať sa zrušila.

Ďalším dôležitým medzníkom histórie MHD v Bratislave je výstavba železnice, ktorá spájala Viedeň s Bratislavou. Viedla z Viedne južne od Dunaja cez Schwechat, Hainburg, Wolfsthal na Slovensko cez Petržalku do centra mesta.
Viedenská električka začala slávnostne premávať 5. februára 1914 odchodom o 4:15 z Viedne.

Prvá svetová vojna však nepriniesla len zastavenie na diaľkovej trati Bratislava - Viedeň, ale aj úbytok personálu elektrickej železnice. Dopravu na elektrickej železnici zabezpečovali od otvorenia premávky vozidlá budapeštianskej továrne GANZ. Po vzniku Československa sa však dopravca začal postupne orientovať na vozidlá domácich fabrík Studénka, BEZ – Siemens či Královopolská strojírna Brno.
9. mája 1927 vyšla do ulíc mesta naposledy električková linka „E“ spájajúca Šafárikovo nábrežie s Novomestskou stanicou na dnešnej Karadžičovej ulici. O deň neskôr ju totiž nahradila prvá autobusová linka v Bratislave označená „M“. Jej trasa viedla od Národného divadla cez Grösslingovu ulicu po Novomestské nádražie, neskôr došlo k predĺženiu až na Hlavné nádražie. V tom istom roku uviedli do premávky aj ďalšiu autobusovú linku.
Postupný nárast obyvateľov mesta znamenal aj rozšírenie dopravnej obslužnosti, napr. novú električkovú linku Ck z oblasti Račianskej ulice do Karlovej Vsi a v roku 1935 ďalšiu električkovú linku „E“.

Obnovenie trolejbusovej dopravy sa datuje od roku 1941, kedy do ulíc mesta vyšli trolejbusy MAN-Siemens na trolejbusovú linku „M“. Nahradila rovnomennú autobusovú linku spájajúcu Redutu na Palackého ulici s Hlavným nádražím. V tom istom roku začala premávať aj druhá trolejbusová linka na Patrónku. O ďalšie dva roky bola autobusová linka „H“ nahradená rovnomennou trolejbusovou linkou premávajúcou z Červeného kríža na Kolibu.
Významným medzníkom bratislavskej verejnej dopravy je zavedenie číselného označenia liniek, ktoré sa datuje do roku 1944. Nemecké vojská zdemolovali trolejové vedenia, poškodili koľajnice, vozidlá, niektoré autobusy odcudzili a ich vyčíňanie viedlo k úplnému zastaveniu mestskej hromadnej dopravy. Po skončení vojny sa pristúpilo k rýchlemu obnoveniu mestskej dopravy. Na rakúskej strane došlo k postupnému obnoveniu trate viedenskej elektrickej železnice.
Do roku 1959 na rakúskej strane v úseku hranica Berg – Wolfsthal postupne trať demontovali, zatiaľ čo na slovenskej strane existovala ešte v 80. rokoch 20. storočia.
Hoci sa predvojnové spojenie s Viedňou už neobnovilo, električková doprava sa do Petržalky vrátila po oprave Starého mosta. 28. apríla 1951 začala túto časť Bratislavy obsluhovať električková linka č. 4 na trase Petržalka - Sad – Nová doba a späť. Pre zlý technický stav koľají na Starom moste 1. apríla 1961 električkovú dopravu do Petržalky zastavili.

V roku 1948 bola spoločnosť BEÚS znárodnená a mestskú hromadnú dopravu v meste začal prevádzkovať komunálny podnik Dopravné závody mesta Bratislava (DOZAB).
Po druhej svetovej vojne sa mnohé dovtedy samostatné obce stali súčasťou Bratislavy, čo si vyžiadalo zavedenie nových autobusových liniek „R“ do Rače, „D“ do Dúbravky, „Dn“ do Devína, „L“ do Lamača a „V“ do Vajnôr.
Päťdesiate roky minulého storočia priniesli len nárast autobusovej dopravy a električkovej dopravy. Rok 1958 znamenal okrem vyrobenia poslednej dvojnápravovej električky aj postupné nasadzovanie nových štvornápravových električiek ČKD TATRA T2, ktoré vyrábal národný podnik ČKD Praha podľa vzoru americkej PCC koncepcie.

1960-te roky priniesli postupnú výstavbu sídlisk, zároveň však zanedbanie rozširovania koľajových tratí, ktoré sa stavali s veľkým oneskorením.
Koniec 60-tych a 70-te roky okrem iného priniesli aj prípravu novej dopravnej koncepcie, ktorá sa prejavila uprednostňovaním autobusovej dopravy. Vďaka tejto koncepcii sa postupne začali rušiť trolejbusy, s ktorými sa počítalo iba v kopcovitom teréne Kramárov a Koliby.
1970-te roky znamenali aj postupné zavedenie samoobslužného systému, ktorý sa po prvý krát zaviedol 1. novembra 1961 na autobusových linkách. Z dôvodu nárastu obyvateľov v hlavnom meste a nepostačujúcou prepravnou kapacitou začal dopravca nasadzovať na linky MHD kapacitnejšie kĺbové vozidlá. V autobusovej doprave sa v premávke objavili legendárne maďarské Ikarusy 280, ktoré začali jazdiť 19. februára 1974 na linke 30. V náročných podmienkach bratislavskej mestskej dopravy sa prejavili ako najspoľahlivejšie a najkapacitnejšie vozidlá.

Aj v električkovej doprave sa začali postupne objavovať kapacitné kĺbové električky ČKD TATRA K2. Začali jazdiť od 13. februára 1972 a jazdili takmer 40 rokov. V tomto období bola zavedená aj električková doprava do Ružinova a zaviedli sa aj legendárne expresné linky.
Ďalšia dekáda priniesla opätovný rozmach trolejbusovej dopravy a s ním aj postupné rozširovanie trolejbusových liniek. V električkovej doprave došlo k výstavbe nových tratí do Dúbravky, Rače a Jurajovho dvora. V roku 1986 sa v uliciach mesta objavili kĺbové trolejbusy Škoda - Sanos S 200 Tr.
Bratislavský dopravca začal uvažovať aj o stavbe metra alebo mestskej rýchlodráhy.
1990-te roky so sebou priniesli nielen zmenu politického systému, ale aj postupné obnovovanie zanedbávaných električkových tratí. Pokračovalo sa aj s výstavbou nových trolejbusových tratí a v celkovej preferencii ekologickejšej dráhovej dopravy.
Z dôvodu lepšej dostupnosti automobilov nastal pokles cestujúcich v mestskej doprave.
Rok 2000 so sebou priniesol novú zonáciu mesta, zavedenie prestupnej tarify a oblastného označovania liniek mestskej dopravy.
V nasledujúcich rokoch sa postupne zvyšoval podiel mestskej hromadnej dopravy na celkovej premávke v hlavnom meste. Zaviedla sa kvalitnejšia nočná doprava a pristúpilo sa k modernizácii električiek a trolejbusov. Vozový park autobusov bol obohatený o kapacitnejšie vozidlá SOR NB 18 a Mercedes-Benz Capacity v roku 2010.

Rok 2011 priniesol so sebou aj čiastočné obnovenie trolejbusovej dopravy na Pražskej a Brnianskej ulici, keď sa v závere roka do skúšobnej prevádzky odovzdala nová trolejbusová trať spájajúca Pražskú, Brniansku a ulicu Prokopa Veľkého s vozovňou Hroboňova, čo prispelo k zníženiu počtu vozokilometrov.

VEREJNÁ DOPRAVA V ROKOCH 2012-2014

1. Začiatok roka 2012 - náhradná autobusová linka X13 z Hlavnej stanice na Kollárovo námestie. Následne bola trasa predĺžená okolo Novej budovy SND na Šafárikovo námestie
2. Nepriaznivé poveternostné podmienky začiatkom februára roku 2012 mali za následok haváriu v tuneli pod Hradom. Električková doprave cez tunel musela byť vylúčená a linky premávali obchádzkou cez nábrežie. Tunel bol opätovne sprístupnený pre električkovú dopravu v máji roku 2013.
3. Zavedenie dvojlinkového variantu do praxe:

  • linka 2 - ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra
  • linka 3 - Rača - Nám. SNP / Kamenné nám.
  • linka 4 - Dúbravka - Zlaté piesky
  • linka 5 - Dúbravka - Rača
  • linka 6 - Karlova Ves - Šafárikovo nám. (len v špičke)
  • linka 7 - ŽST Vinohrady - Nám. SNP (len v špičke)
  • linka 8 - Ružinov - Kamenné nám. / Nám. SNP
  • linka 9 - Karlova Ves – Ružinov


4. Zavedenie novej trolejbusovej linky 64 s trasou Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto s obratom na zrekonštruovanom obratisku Jelačičova
5. Od 1. augusta sa zvýšili ceny predplatných lístkov o výšku inflácie
6. Trolejbus Škoda Sanos S 200Tr je prvý kĺbový trolejbus na Slovensku a po 13. rokoch od vyradenia z prevádzky „ožije“ vďaka rekonštrukcii majstrov v dielňach DPB.
7. Október – opravy na viacerých úsekoch električkovej trate v Rači
8. Zriadenie autobusovej linky 130 od Vojenskej nemocnice cez starý Lamač k OD Lamač spolufinancovaná mestskou časťou Lamač
9. Vianočné obdobie ovplyvnilo chod trolejbusovej a električkovej dopravy v hlavnom meste - mrznúci dážď znemožnil prevádzkovať trolejové vedenie, čo spôsobilo vyradenie všetkých trolejbusových a električkových liniek z prevádzky
10. Aprílové podujatie Bratislava pre všetkých je populárne aj vďaka historickým vozidlám, ktoré DPB vypravuje cez víkend do mesta
11. 25. apríla bola do Bratislavy na testovanie dovezená nízkopodlažná električka Bombardier Flexity Outlook vyrobená pre španielske Alicante. Premávala z Rače cez Námestie SNP do Ružinova.
12. Máj - 19 nových kĺbových autobusov SOR NB 18 zaradených do premávky
13. Prázdninové mesiace – vyhliadkové jazdy Cabrio Busom pre turistov na trase od Olejkárskej ulice okolo Hradu k Slavínu a späť
14. November – DPB vyhlásil tendre na nové nízkopodlažné trolejbusy a električky. Nákup je v čistke 85 percent financovaný zo zdrojov Európskej únie.
15.    December - dodanie posledných 15 kĺbových autobusov Mercedes Benz CapaCity. Do premávky boli nasadené 2013
16. Začiatkom roka 2013 – odstavenie najstarších kĺbových trolejbusov Škoda 15 Tr z dôvodu zlého technického stavu. Linka č. 202 musela byť nahradená autobusmi
17. 1. marca - spustenie prvej etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Pre technické problémy musel byť projekt odložený o 3 mesiace – spustenie bolo úspešné. Od 1. Júna - cestujúci využívajú spoločný predplatný cestovný lístok v Bratislave a na Záhorí linkami MHD, regionálnymi autobusmi Slovak Lines a vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko.
18. 1. apríla - výstavba a prestavba trolejbusovej trate medzi Patrónkou a Vojenskou nemocnicou. Od 5. augusta – začiatok premávky na novej trati - trolejbusové linky 207 211 a 212. Patrónka ako kľúčový uzol dostala obojsmerné priame spojenie trolejbusmi na Kramáre a k Hradu. Súčasne bola rozšírená premávka linky 211 aj na pracovné dni a autobusová linka 22 bola skrátená z Devínskej Novej Vsi po Tesco Lamač a prečíslovaná na linku 120
19. Apríl 2013 – obnovená električková doprava cez tunel pod Hradom
20.    Október - zmluva na výstavbu 1. časti električkovej trate do Petržalky zo Štúrovej ulice po Bosákovu, vrátane celkovej rekonštrukcie Starého mosta. Začiatok rekonštrukcie Starého mosta - od 2. decembra
21. November a december - rekonštrukcia trolejbusovej trate v obratisku Valašská –Gaštanová financovaná z eurofondov

Nové trolejbusy v Bratislave

Dopravný podnik Bratislava v apríli roku 2014 predstavil vo vozovni Hroboňova prvé nové trolejbusy, ktoré cestujúca verejnosť začala využívať už máji.
Dodávkou prvých trolejbusov Škoda 30Tr do Bratislavy pokračoval proces obmeny vozidlového parku MHD v hlavnom meste Slovenska a konečne ho pocítili aj cestujúci! Dopravný podnik Bratislava, a. s. tak postupne napĺňal kontrakt so spoločnosťou ŠKODA ELECTRIC, a.s. na dodávku 15 ks sólo trolejbusov, 15 ks trolejbusov s APU agregátom a 50 ks kĺbových trolejbusov s možnosťou opcie na dodávku ďalších 40 ks trolejbusov.
Tento krok by nebol možný bez finančného príspevku z Operačného programu Doprava Európskej únie, ktorý u nás riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkové výdavky projektu bez opcie predstavujú sumu 49 944 000 eur, z toho čiastka financovaná z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu predstavuje sumu až 39 539 000 eur. Ide vôbec o prvú takto masívnu obnovu vozidlového parku MHD v hlavnom meste s využitím prostriedkov Európskej únie.
V hlavnom meste sa prvých 15 nových trolejbusov objavilo už 1 mája 2014 - zhodou okolností presne 10 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. „Musím opätovne poďakovať Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, osobitne ministrovi Jánovi Počiatkovi a celému jeho tímu, samozrejme Európskej komisii a Magistrátu hlavného mesta Bratislavy na čele s primátorom Milanom Ftáčnikom, bez ktorých pomoci by sa tento náročný projekt neuskutočnil. Už pri nástupe manažmentu v roku 2011 sme si uvedomovali, že modernizácia vozidlového parku je nevyhnutná,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a. s. Ľubomír Belfi.
Dodaním všetkých vozidiel prišlo k úplnej obnove vozidlového parku trolejbusov. Tým dosiahlo hlavné mesto súčasný európsky štandard cestovania: všetky trolejbusy sú nízkopodlažné, klimatizované a vybavené ďalšími modernými funkciami, ako napríklad vnútorným, či vonkajším kamerovým systémom. Zároveň týmto krokom DPB, a. s. podporil aj ekologickejšiu dopravu, ktorú predstavuje práve trolejbusová doprava, čoraz preferovanejšia vo veľkých európskych mestách.

Prvá obojsmerná električka v Bratislave

6. novembra 2014 sa na námestí Ľ. Štúra uskutočnila premiéra prvej novej električky. Dopravnému podniku Bratislava, a.s. ju odovzdala Škoda Transportation, a.s. do skúšobnej prevádzky. Električka bola od 10:30 do 14:00 sprístupnená aj pre verejnosť.
Spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. a Škoda Transportation, a.s. podpísali 18. júla 2013 zmluvu na dodávku pätnástich obojsmerných električiek ForCity Plus pre Bratislavu v celkovej hodnote 39 mil. EUR. Súčasťou tendra bola aj opcia na dodávku ďalších pätnástich električiek, ktorá bola uplatnená 29. apríla 2014.
Zároveň Dopravný podnik Bratislava, a.s. a Škoda Transportation, a.s. 30. júla 2013 podpísali zmluvu na dodávku pätnástich jednosmerných električiek ForCity Plus pre Bratislavu v celkovej hodnote 36, 75 mil. EUR. Súčasťou tendra bola tiež aj opcia na dodávku ďalších pätnástich električiek, ktorá bola uplatnená 16. októbra 2014.
Až polovica vozidlového parku električiek je financovaná primárne z prostriedkov Európskej únie (80,75% z celkových výdavkov bez DPH), štátneho rozpočtu (14,25%) a hlavného mesta SR Bratislavy (5%).
Masívna modernizácia vozidlového parku DPB, a.s. predstavuje historický moment. „Vynaložili sme nesmierne úsilie na prípravu menších, no zato efektívnych projektov pre Bratislavu s cieľom zlepšiť kvalitu verejnej dopravy, a tým aj kvalitu života obyvateľov najväčšieho slovenského mesta. Som veľmi rád, že Bratislavčania sa aj vďaka Eurofondom konečne dočkajú moderných električiek, ktoré budú uspôsobené na prevádzku v podmienkach hlavného mesta,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.
Prvá obojsmerná električka ForCity Plus mala svoju slávnostnú premiéru 6. novembra na námestí Ľ. Štúra. Okrem brífingu zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, DPB, a.s. a dodávateľa – spoločnosti Škoda Transportation, a.s. bola nová električka sprístupnená aj verejnosti. Na zastávke bol pristavený už od 10:30 až do 14:30, takže aj cestujúci si mohli prezrieť nový prírastok do vozidlového parku DPB, a.s: „Úspešne sme zrealizovali tri veľké obstarávania na nákup nových vozidiel primárne z prostriedkov EÚ. Hlavné mesto Bratislava tak získa nové jednosmerné a obojsmerné električky i nové trolejbusy. Tento významný krok sa podaril vďaka ústretovosti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí vypočuli našu argumentáciu a uvoľnili finančné prostriedky z Operačného programu doprava na modernizáciu nášho vozidlového parku. Keďže sme už využili aj opciu na nákup nových električiek a trolejbusov, príde tak k radikálnej obnove prestarnutého vozového parku MHD v Bratislave. Osobne verím, že cestujúca verejnosť ocení nové komfortné vozidlá európskeho štandardu a kvalita verejnej dopravy v našom hlavnom meste sa výrazne zvýši,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.
Modernizácia vozidlového parku v hlavnom meste sa realizovala z Eurofondov prvýkrát: „Našim cieľom je využiť financie z Eurofondov do posledného centa. Som veľmi rada, že sme mohli využiť opciu na nákup ďalších kusov električiek pre Bratislavu. Dokopy ich tak bude už v roku 2015 premávať 45. Zároveň pripravujeme viacero projektov na modernizáciu dopravy v Bratislave, ktoré budú financované z nového programového obdobia,“ povedala generálna riaditeľka Sekcie OPD na Ministerstve dopravy Denisa Žiláková.
Modernizáciu vozidlového parku vníma pozitívne aj primátor hlavného mesta Bratislava Milan Ftáčnik:„Doprava je nosnou témou Bratislavy, ktorá má viac automobilov na tisíc obyvateľov ako má susedná Viedeň. Aj preto mesto podporuje alternatívne druhy dopravy, prioritne MHD. Nemožno sa všade vybrať len autom. Riešenie hľadáme v podpore cyklodopravy, pešej dopravy a verejnej dopravy. V prostriedku MHD sa totiž odvezie mnohonásobne viac cestujúcich ako v jednom osobnom automobile. Zazmluvnili sme 160 miliónov eur, ktoré by mali pomôcť verejnej doprave. Sú vysúťažené dodávky nových trolejbusov aj električiek, prvé nové trolejbusy Bratislavčania už využívajú, typ novej električky predstavujeme a v budúcom roku ich mesto začne využívať. Najväčším dopravným projektom v tomto volebnom období je prvá etapa nosného dopravného systému, vrátane rekonštrukcie Starého mosta a po 53 rokoch obnovenia koľajovej trate do Petržalky. Prvá etapa Nosného dopravného systému má byť dokončená do novembra 2015, nadväzovať bude druhá s potiahnutím električkovej trate až na koniec Petržalky.“
„Jsem velmi rád, že první z generace tramvají ForCity Plus byla dnes představena právě v Bratislavě. K této metropoli mám velmi vřelý a osobní vtah. I proto pevně věřím, že se nová tramvaj ze Škody Transportation bude líbit především bratislavským obyvatelům. Kromě moderního designu jim nabídne především komfortní a bezpečné cestování, dostatek místa, přehledný audiovizuální a informační systém a v neposlední řadě také klimatizované prostory. Moc bych si přál, aby se tramvaje ze Škodovky staly nedílnou součástí podoby slovenského hlavního města,“ povedal Josef Bernard, generální ředitel Škoda Transportation.
Technické parametre:
Obojsmerné päťčlánkové električky ForCity Plus majú maximálnu obsaditeľnosť 356 cestujúcich.Väčšia priestrannosť vozidiel sa dosiahne vďaka novému umiestneniu zádržných systémov. Nové električky ponúknu predovšetkým komfortné cestovanie. Sú kompletne vybavené klimatizáciou, ako pre cestujúcich, tak aj pre vodiča. Zároveň disponujú spoľahlivým kamerovým systémom so šiestimi vnútornými a šiestimi vonkajšími kamerami, ktoré zvyšujú bezpečnosť cestujúcich. Samozrejmosťou je aj systém vrátane zariadenia pre hlasovú komunikáciu medzi nevidiacimi cestujúcimi a vodičom. Pre ľudí so zníženou pohyblivosťou je pripravená aj výklopná plošina a takmer celá električka je koncipovaná ako nízkopodlažná. Nové obojsmerné električky s dĺžkou 32,5 m majú podvozok s rozchodom na 1000 mm a ich maximálna prevádzková rýchlosť je 65 km/hod. Ľahko dostupná elektrická výzbroj sa nachádza na streche vozidla a pri brzdení dochádza k rekuperácii energie, čo spoločne s asynchrónnymi trakčnými motormi znižuje náklady na prevádzku i údržbu.

Sto nových autobusov pre Bratislavu

Manažment Dopravného podniku Bratislava, a.s. pokračuje v skvalitňovaní verejnej dopravy. Dobrou správou pre cestujúcich je, že poslanci mestského zastupiteľstva schválili opciu na nákup ďalších 50 ks vozidiel. Do leta 2015 tak vyjde na cesty 100 nových autobusov.
DPB, a.s. vyhlásil 2 verejné obstarávania na nákup 50 nových autobusov s možnosťou opcie na nákup ďalších 50. V súčasnej dobe je už všetko schválené vďaka podpore primátora hlavného mesta Bratislavy Milana Ftáčnika a poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovali za návrh DPB, a.s. a podporili tak dlhodobé snaženie manažmentu DPB obnoviť zastaralý vozidlový park nielen autobusov. „Približne tretina vozidlového parku autobusov, teda až 147 vozidiel, je dávno po životnosti, pričom ich celkový počet je k 1.9.2014 len 431 kusov. Okrem toho až 19 vozidiel čaká tohto roku na vyradenie odbornou komisiou. Do dennej výpravy však potrebujeme pre cestujúcich zabezpečiť približne 380 autobusov, čiže nový vozopark výrazne zlepší situáciu v MHD. Samozrejme, budú to všetko komfortné nové vozidlá s modernými funkciami, vrátane kamerového systému, klimatizácie a nízkopodlažnosti pre zdravotne ťažko postihnutých občanov,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ing. Ľubomír Belfi.
DPB, a.s. má štatistiku vozoparku podľa veku, obsaditeľnosti ako aj typu vozidla - sólo autobusy, MIDI autobusy, kĺbové autobusy, preto obstará vozidlá do každého segmentu podľa potreby, keďže alarmujúca situácia je v každom jednom z nich. Predmetom opčnej dodávky bude 5 ks midi autobusov značky SOLARIS URBINO 10 s celkovou obsaditeľnosťou 75 cestujúcich, 20 ks krátkych autobusov značky IVECO URBANWAY s celkovou obsaditeľnosťou 94 cestujúcich a 25 ks kĺbových autobusov značky SOR NB 18 s celkovou obsaditeľnosťou 150 cestujúcich.
Prvý autobus bol dodaný koncom septembra, ďalšie v októbri a postupne do februára 2015 bude všetkých 50 vozidiel pripravených vyraziť do bratislavských ulíc. Do leta 2015 pribudne do vozidlového parku ďalších 50 kusov.
Nákupom nových autobusov pokračujeme v masívnej modernizácii vozidlového parku. Vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov EÚ sa nám podarí kompletne vymeniť celý vozidlový park trolejbusov – 120 a pribudne aj 60 nových električiek. Cestujúca verejnosť v našom hlavnom meste tak bude môcť cestovať na úrovni porovnateľnej s mnohými európskymi metropolami.